Oznámenie č. 380/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Čiastka 91/2013
Platnosť od 19.11.2013
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

380

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 30. októbra 2013 č. MF/17695/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74 (oznámenie č. 561/2011 Z. z.) a opatrenia zo 14. novembra 2012 č. MF/22612/2012-74 (oznámenie č. 368/2012 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. októbra 2013 č. MF/17695/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/ 2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74 (oznámenie č. 561/2011 Z. z.) a opatrenia zo 14. novembra 2012 č. MF/22612/2012-74 (oznámenie č. 368/2012 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Vzor účtovnej závierky účtovných jednotiek podľa odseku 1 a obsahové vymedzenie jej položiek spolu s vysvetlivkami na jej vyplňovanie sú uvedené v prílohe.“.

2. V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „okrem cenných papierov na obchodovanie, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotou“.

3. V § 6 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

4. V § 6 sa vypúšťajú odseky 4 až 8.

5. V § 9 ods. 18 až 20 a v § 11 ods. 6 sa za slovo „priestorov“ vkladajú slová „v dome“.

6. V § 9 ods. 23 sa na konci pripája táto veta:

„Účtuje sa tu aj odmena za prácu pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome nezníženej o daň z príjmov.“.

7. § 13 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) V účtovnej jednotke, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, sa v pomocnej knihe pohľadávok a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov účtuje aj odmena za prácu pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.“.

8. Za § 26a sa vkladá § 26b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠26b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Vzor účtovnej závierky v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použije po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí 31. decembra 2013.“.

9. Príloha č.1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

10. Príloha č. 2 sa vypúšťa.

ČI. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Peter Kazimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/17695/2013-74

Príloha k opatreniu č. MF/24975/2010-74

VZOR

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

vzor