Opatrenie č. 38/2013 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde

Čiastka 11/2013
Platnosť od 27.02.2013
Účinnosť od 01.03.2013

OBSAH

38

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 12. februára 2013,

ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde

Národná banka Slovenska podľa § 72 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 53e ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde sa mení takto:

1. Nadpis § 2 znie: „Určenie hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde metódou umorovanej hodnoty“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa citácia „a § 83a ods. 1“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „§ 83a ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 81 ods. 1 písm. g) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2013.


v z. Ján Tóth v. r.