Oznámenie č. 351/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 87/2013
Platnosť od 09.11.2013

351

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 24. októbra 2013 uložená Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2014 – 2016 z 24. septembra 2013 uzatvorená medzi Združením odborárov energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.