Vyhláška č. 337/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

Čiastka 85/2013
Platnosť od 31.10.2013
Účinnosť od 01.11.2013 do31.03.2015
Zrušený 67/2015 Z. z.

337

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 23. októbra 2013,

ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2013 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín je uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.


Zuzana Zvolenská v. r.


Príloha k vyhláška č. 337/2013 Z. z.

ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV PRE KLASIFIKAČNÝ SYSTÉM DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÝCH SKUPÍN

príloha