Opatrenie č. 329/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2014

Čiastka 78/2013
Platnosť od 25.10.2013
Účinnosť od 31.10.2013

OBSAH

329

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 17. októbra 2013,

ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 12 písm. a) a § 89 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2014 sa ustanovuje takto:

a) 8,80 eura, ak ide o starobný dôchodok,

b) 2,70 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

c) 8,90 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok,

d) 3,30 eura, ak ide predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

e) 7,80 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a sociálny dôchodok,

f) 2,80 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vyplácaný v sume jednej polovice,

g) 4,50 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,

h) 1,80 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice,

i) 5,70 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,

j) 2,50 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

k) 3 eurá, ak ide o sirotský dôchodok,

l) 1,50 eura, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice.

§ 2

Percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2014 je 2,3 %.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2013.


Ján Richter v. r.