Vyhláška č. 327/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu súdneho exekútora

Čiastka 78/2013
Platnosť od 25.10.2013
Účinnosť od 01.11.2013