Oznámenie č. 323/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vyhlásení Slovenskej republiky k Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

Čiastka 75/2013
Platnosť od 18.10.2013

323

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že pri schválení Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (oznámenie č. 304/2013 Z. z.) urobila Slovenská republika nasledujúce vyhlásenie:

„Slovenská republika pripomína dlhodobú tradíciu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na svojom území, ako aj multifunkčnú úlohu lesov pri poskytovaní širokého spektra tovarov a služieb spoločnosti. Zároveň potvrdzuje svoj záväzok k implementácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v zmysle princípov definovaných Konferenciou ministrov o ochrane lesov v Európe (FOREST EUROPE). Podľa týchto princípov je zachovanie, ochrana a primeraný rozvoj biodiverzity lesov integrálnou súčasťou trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.“.