Zákon č. 318/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 74/2013
Platnosť od 17.10.2013
Účinnosť od 01.01.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014 okrem čl. I § 43 ods. 3 v bode 126, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2014, čl. I § 32 ods. 3 písm. e) v bode 86 a bodu 104, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015 a okrem čl. I bodu 108, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...