Oznámenie č. 315/2013 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska

Čiastka 73/2013
Platnosť od 15.10.2013
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2013.

315

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydala podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 30. septembra 2013 č. 8/2013, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (ďalej len „opatrenie“).

Opatrenie mení a aktualizuje druhú časť prílohy opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2012 venovanú poplatkom za úkony Národnej banky Slovenska v oblasti kapitálového trhu, a to v súvislosti s prijatím zákona č. 206/2013 Z. z., ktorého cieľom je implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ do slovenského právneho poriadku.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2013.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.