Nariadenie vlády č. 297/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2013 Z. z.

Čiastka 69/2013
Platnosť od 01.10.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.01.2019
Zrušený 21/2019 Z. z.

OBSAH