Oznámenie č. 29/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 9/2013
Platnosť od 16.02.2013

29

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 1. februára 2013 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky z 13. decembra 2012 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2013 z 21. decembra 2012 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013 z 13. decembra 2012 uzatvorená medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

5. Dodatok č. 3 z 22. januára 2013 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2011 – 2013 uzatvorenej 1. februára 2011 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

6. Dodatok č. 1 z 31. decembra 2012 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2012 z 3. apríla 2012 pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike uzatvorenej medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.