Nariadenie vlády č. 278/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov

Čiastka 62/2013
Platnosť od 31.08.2013
Účinnosť od 01.09.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2013 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

31.08.2013