Nariadenie vlády č. 271/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 327/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov skúšané statickým testovaním v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2007 Z. z.

Čiastka 61/2013
Platnosť od 31.08.2013
Účinnosť od 01.09.2013 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.

271

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. augusta 2013,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 327/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov skúšané statickým testovaním v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2007 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 327/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov skúšané statickým testovaním v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 odsek 1 znie:

(1) Ochranná konštrukcia vzhľadom na jej pevnosť a pevnosť jej pripevnenia na traktor musí spĺňať konštrukčné a skúšobné požiadavky (ďalej len „technické požiadavky“) ustanovené v bode 2 prílohy I a v prílohách II až IV smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/75/ES z 13. júla 2009 o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení (statické skúšky) (kodifikované znenie) v platnom znení (ďalej len „smernica“).“.

2. § 6 znie:

㤠6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

3. Príloha vrátane nadpisu znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/75/ES z 13. júla 2009 o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení (statické skúšky) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 261, 3. 10. 2009).

2. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.


Robert Fico v. r.