Oznámenie č. 240/2013 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o identifikátore príjemcu inkasa a registri identifikátorov príjemcov inkás

Čiastka 58/2013
Platnosť od 29.08.2013
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.

240

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 96 ods. 2 písm. d) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 20. 8. 2013 č. 6/2013 o identifikátore príjemcu inkasa a registri identifikátorov príjemcov inkás (ďalej len „opatrenie“).

Opatrením sa ustanovuje prideľovanie identifikátora príjemcu inkasa na účely vykonávania inkás v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA), vedenie a používanie registra identifikátorov príjemcov inkás a sprístupňovanie údajov z uvedeného registra.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 28/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.