Opatrenie č. 236/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Čiastka 58/2013
Platnosť od 29.08.2013
Účinnosť od 01.09.2013 do31.08.2017
Zrušený 206/2017 Z. z.

OBSAH

236

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 15. augusta 2013

o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa upravené podľa § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:

a) suma podľa § 3 ods. 4 zákona je 368,19 eura,

b) suma § 4 ods. 3 zákona je 922,29 eura,

c) suma podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona je 138,13 eura,

d) suma podľa § 6 ods. 4 zákona je 175,62 eura,

e) suma podľa § 6 ods. 5 zákona je 124,91 eura,

f) suma podľa § 7 ods. 4 zákona je 72,36 eura.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 239/2012 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.


Ján Richter v. r.