Vyhláška č. 221/2013 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike

Čiastka 52/2013
Platnosť od 27.07.2013
Účinnosť od 21.07.2016 do31.12.2016
Zrušený 260/2016 Z. z.