Vyhláška č. 22/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)

Čiastka 6/2013
Platnosť od 01.02.2013
Účinnosť od 01.02.2013

OBSAH

22

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 23. januára 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 13, § 20 ods. 4, § 25, § 27 ods. 5, § 40 ods. 5, § 54 ods. 4, § 56 ods. 8, § 58 ods. 2, § 71 ods. 7 a § 93 ods. 6 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Odborná príprava

(1) Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška”) typu S sa vykonáva v tomto rozsahu:

a) základy právneho poriadku Slovenskej republiky 1 hodina,

b) Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 2 hodiny,

c) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 14 hodín,

d) základy trestného práva 8 hodín,

e) základy kriminalistiky 6 hodín,

f) zákon o priestupkoch 3 hodiny,

g) zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe 6 hodín,

h) teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 8 hodín,

i) praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 12 hodín,

j) poskytovanie prvej pomoci 8 hodín,

k) požiarna príprava 5 hodín,

l) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov 5 hodín.

(2) Odborná príprava na skúšku typu P sa vykonáva v tomto rozsahu:

a) základy právneho poriadku Slovenskej republiky 5 hodín,

b) Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 4 hodiny,

c) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 15 hodín,

d) základy trestného práva 8 hodín,

e) základy kriminalistiky a kriminológie 6 hodín,

f) zákon o priestupkoch a správny poriadok 8 hodín,

g) zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe 10 hodín,

h) teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 8 hodín,

i) praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 12 hodín,

j) poskytovanie prvej pomoci 8 hodín,

k) požiarna príprava 5 hodín,

l) manažment (starostlivosť o zákazníka, komunikácia, základné pracovnoprávne vzťahy) 6 hodín,

m) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov 5 hodín.

(3) Odborná príprava na skúšku typu CIT sa vykonáva v tomto rozsahu:

a) základy právneho poriadk Slovenskej republiky 5 hodín,

b) Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 4 hodiny,

c) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 25 hodín,

d) základy trestného práva 15 hodín,

e) základy kriminalistiky a kriminológie 10 hodín,

f) zákon o priestupkoch a správny poriadok 8 hodín,

g) zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe 10 hodín,

h) teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 15 hodín,

i) praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 30 hodín,

j) poskytovanie prvej pomoci 9 hodín,

k) požiarna príprava 5 hodín,

l) manažment (Zákonník práce, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník) 15 hodín,

m) základy sebaobrany 20 hodín,

n) uplatňovanie oprávnení zamestnanca bezpečnostnej služby v praxi 14 hodín,

o) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov 5 hodín,

p) predpisy týkajúce sa profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny a ich uplatnenie v praxi 78 hodín.

(4) Vyučovacia hodina podľa odsekov 1 až 3 trvá 45 minút. Pri prednáške možno spojiť dve vyučovacie hodiny.

(5) Odbornú prípravu možno vykonávať v skupine s počtom najviac 30 účastníkov, okrem odbornej prípravy z poskytovania prvej pomoci, ktorá sa vykonáva v skupine s počtom najviac 15 účastníkov. Odborná príprava na skúšky typu S, P a CIT sa vykonáva samostatne. O absolvovaní odbornej prípravy osoba akreditovaná ministerstvom na vykonávanie odbornej prípravy (ďalej len „akreditovaná osoba") vydá účastníkovi osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré obsahuje

a) obchodné meno akreditovanej osoby, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie,

b) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia účastníka,

c) termín konania odbornej prípravy,

d) podpis osoby zodpovednej za riadne vykonávanie odbornej prípravy a odtlačok pečiatky akreditovanej osoby.“.

2. V § 5 odsek 2 znie:

(2) Pred začatím skúšky skúšobná komisia overí totožnosť účastníka, ktorý absolvoval odbornú prípravu alebo osoby uvedenej v § 19 ods. 5 zákona (ďalej len „uchádzač“), absolvovanie odbornej prípravy alebo splnenie podmienok podľa § 19 ods. 5 zákona uchádzačom a poučí ho o spôsobe vykonania skúšky.“.

3. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Písomný test na skúšku typu CIT obsahuje 36 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

4. V § 6 ods. 5 sa za slová „typu P“ vkladajú slová „a CIT“.

5. V § 8 ods. 1 sa slová „Absolvent skúšky“ nahrádzajú slovom „Uchádzač“.

6. V § 8 ods. 2 sa slovo „absolventovi“ nahrádza slovom „uchádzačovi“.

7. V § 9 ods. 2 sa slovo „absolventa“ nahrádza slovom „uchádzača“.

8. § 11 znie:

㤠11

Vzory žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a licencie na prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osoby (ďalej len „technická služba“) sú uvedené v prílohe č. 3.“.

9. V § 13 sa slová „č. 4 až 13“ nahrádzajú slovami „č. 4 až 13a“.

10. V § 16 ods. 2 sa za slová „označenie S“ vkladá čiarka a slová „identifikačný preukaz na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou má označenie CIT“.

11. § 19 vrátane nadpisu znie:

㤠19

Evidencia služieb

(1) Prevádzkovateľ strážnej služby v evidencii služieb vedie

a) dátum služby, druh služby v členení podľa § 3 zákona, časové vymedzenie služby (hodina, minúty od – do),

b) miesto výkonu služby (adresa chráneného objektu, chránenej osoby, strážneho stanoviska, miesto zdržiavania sa chránenej osoby),

c) priezvisko, meno, titul a číslo identifikačného preukazu osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany.

(2) Prevádzkovateľ strážnej služby alebo ním poverená osoba vyplní údaje uvedené v odseku 1 najmenej šesť hodín pred začatím výkonu služby. Ak dôjde k zmene údajov uvedených v odseku 1 písm. c), zmenu vyznačí ihneď po tom, čo zmena nastala, tak aby pôvodné údaje zostali čitateľné.“.

12. V § 24 ods. 1 sa slová „a) až e)“ nahrádzajú slovami „a) až f)“.

13. V § 24 ods. 2 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

14. V § 24 ods. 3 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

15. V § 24 ods. 4 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

16. V § 24 ods. 5 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.

17. V § 24 ods. 6 sa slová „písm. j) až n)“ nahrádzajú slovami „písm. k) až o)“ a slová „písm. j) zákona“ sa nahrádzajú slovami „písm. k) zákona“.

18. V § 24 ods. 7 sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. p)“.

19. V § 24 ods. 8 sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.

20. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠24a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2013

Odborná príprava začatá pred 1. februárom 2013 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. januára 2013.“.

21. Príloha č. 2 sa dopĺňa vyobrazením vzoru preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT.

Vzor preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT

Vzor 02b

Preukaz odbornej spôsobilosti je tlačivo, ktoré má rozmery 99 x 68 mm.“.

22. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, vlastnej ochrany alebo technickej služby

Vzor 03

“.

23. Za prílohu č. 13 sa vkladá príloha č. 13a, ktorá znie:

„Príloha č. 13a k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

Vzor licencie

Vzor 13a

“.

24. Príloha č. 14 znie:

„Príloha č. 14 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

Vzor výkazu štatistických údajov v SR za rok .............................

Vzor 14

“.

25. Príloha č. 15 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

Vzor identifikačného preukazu

„d) Vzor identifikačného preukazu CIT

Vzor 15

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2013.


Robert Kaliňák v. r.