Zákon č. 213/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 50/2013
Platnosť od 23.07.2013
Účinnosť od 01.09.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2013 Aktuálne znenie