Nariadenie vlády č. 208/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

Čiastka 49/2013
Platnosť od 19.07.2013
Účinnosť od 01.08.2013 do31.07.2017
Zrušený 189/2017 Z. z.

OBSAH

208

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. júla 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č.19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 sa za slovo „agentúre“ vkladá čiarka a slová „v listinnej podobe alebo elektronickej podobe“ a dopĺňa sa táto veta: „Elektronické podanie žiadosti musí byť podpísané elektronickým podpisom, zaručeným elektronickým podpisom alebo do troch pracovných dní potvrdené listinnou podobou.“.

2. V § 3 ods. 3 písm. f) sa za slovo „parametrov“ vkladajú slová „zistených akreditovanými metódami“.

3. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) kópia zmluvy uzavretej medzi uchádzačom podľa odseku 2 písm. c) a subjektom zabezpečujúcim skladovanie a prepravu mliečnych výrobkov o tom, že tento umožní vykonanie kontroly podľa § 4 ods. 5 a podľa osobitných predpisov.16b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:

16b) § 11 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. 15 nariadenia (ES) č. 657/2008.“.

4. V § 3 ods. 5 písm. a) sa slová „písomnej alebo elektronickej forme“ nahrádzajú slovami „listinnej podobe alebo elektronickej podobe“.

5. V § 3 ods. 6 sa vypúšťa slovo „písomne“.

6. V § 3 ods. 7 sa za slovo „agentúre“ vkladajú slová „v listinnej podobe alebo elektronickej podobe“ a za slová „písm. a) až f)“ sa vkladajú slová „a m)“.

7. V § 3 ods. 8 sa slová „príchute ochutených“ nahrádzajú slovom „sortimentu“.

8. V § 4 ods. 1 sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.

9. V § 4 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. a) sa slová „elektronickými prostriedkami a v listinnej podobe“ nahrádzajú slovami „v elektronickej podobe alebo listinnej podobe“.

10. V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

11. § 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Uchádzač podľa § 3 ods. 2 písm. c) zabezpečí, aby skladovanie a preprava mliečnych výrobkov boli vykonané podľa osobitného predpisu.19c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19c znie:

19c) § 10 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12. V § 3 ods. 1, 5 a 7, § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a b) sa slovo „tlačive“ nahrádza slovom „formulári“.

13. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.

ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 2 ods. 2

P. č.Názov výrobkuKategória podľa
prílohy I nariadenia
Komisie (ES)
č. 966/2009
Druh a veľkosť
balenia
Množstvo
na žiaka a deň
Podpora z národných
zdrojov s DPH
v eurách
Najvyššia úhrada
platená žiakom
s DPH v eurách
1.plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 1 l250 ml0,09530,06
2.plnotučné mlieko neochutené, pasterizovanéIkartón/vrecko/fľaša 1 l250 ml0,09530,05
3.polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 1 l250 ml0,09530,04
4.polotučné mlieko neochutené, pasterizovanéIkartón/vrecko/fľaša 1 l250 ml0,09530,05
5.polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 1 l250 ml0,11780,10
6.polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 250 ml250 ml0,11780,19
7.polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 250 ml250 ml0,12160,28
8.polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Itéglik 200 ml200 ml0,09420,18
9.polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Itéglik 200 ml200 ml0,12260,28
10.zakysané mliekoItéglik 200 ml200 ml0,09420,19
11.zakysané mliekoItéglik 200 g200 g0,09150,19
12.zakysané mliekoItéglik 250 g250 g0,11430,21
13.acidofilné mlieko 3,6 %Itéglik 230 ml230 ml0,10840,16
14.acidofilné mlieko 1 %Itéglik 250 ml250 ml0,11780,16
15.acidofilné mlieko 1 %Itéglik 250 g250 g0,11430,16
16.bifidový cmar neochutenýItéglik 250 g250 g0,11430,17
17.jogurt bielyItéglik 125 g125 g0,06260,18
18.jogurt bielyItéglik 135 g135 g0,06760,23
19.jogurt bielyItéglik 145 g145 g0,07110,24
20.jogurt bielyItéglik 150 g150 g0,07510,26
21.tvarohový dezertItéglik 80 g 80 g0,04500,33
22.jogurt ochutenýIItéglik 125 g125 g0,06370,23
23.jogurt ochutenýIItéglik 145 g145 g0,07390,28
24.jogurt ochutenýIItéglik 150 g150 g0,07650,27
25.jogurt ochutenýIItéglik 150 ml150 ml0,07880,27
26.jogurtové mliekoIItéglik 200 ml200 ml0,10500,23
27.bifidový cmar ochutenýIItéglik 250 g250 g0,12750,22
28.tvaroh hrudkovitýIIItéglik 250 g85 g0,09440,12
29.polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 %Vfólia 1000 – 2 800 g30 g0,08500,05
30.polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %Vfólia 1000 – 2 800 g30 g0,09000,10
31.polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátkyVtácka 100 g30 g0,09000,10“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2013.


Robert Fico v. r.