Zákon č. 202/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 48/2013
Platnosť od 13.07.2013
Účinnosť od 01.09.2013 do30.04.2019
Zrušený 95/2019 Z. z.

202

ZÁKON

z 19. júna 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 553/2008 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 289/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. y) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Govnet je základným prvkom centrálnej komunikačnej infraštruktúry,“.

2. V § 2 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

m) centrálnou informačnou infraštruktúrou nadrezortné informačné systémy postavené na báze ústredného portálu verejnej správy a jeho spoločných modulov,“.

Doterajšie písmená m) až p) sa označujú ako n) až q).

3. V § 3 ods. 3 písm. g) sa slová „v písmene e)“ nahrádzajú slovami „v písmenách a) až f) okrem Národnej banky Slovenska“.

4. V § 3 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) zabezpečiť tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť a tento zverejňovať a aktualizovať prostredníctvom ústredného portálu, pričom zodpovedajú za jeho správnosť.“.

5. V § 4 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „ústredného portálu,“.

6. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a

Úrad vlády Slovenskej republiky

(1) Úrad vlády Slovenskej republiky vykonáva správu, prevádzku a rozvoj Govnetu a ústredného portálu.

(2) Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje úlohy národného prevádzkovatela centrálnej informačnej infraštruktúry a centrálnej komunikačnej infraštruktúry Slovenskej republiky pre verejnú správu.“.

7. V § 5 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Správcom ústredného portálu je Úrad vlády Slovenskej republiky.“.

Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.

8. V § 5 ods. 2 sa slovo „Ministerstvo“ nahrádza slovami „Úrad vlády Slovenskej republiky“.

9. V § 5 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

10. V § 9b ods. 1 predposlednej vete sa slovo „zmien“ nahrádza slovom „zmeny“.

11. Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 275/2006 Z. z.

VZOR

Žiadosť o posúdenie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov

Vzor


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.