Oznámenie č. 199/2013 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o maximálnej výške technickej úrokovej miery

Čiastka 46/2013
Platnosť od 10.07.2013
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 39/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

199

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 25. júna 2013 č. 3/2013 o maximálnej výške technickej úrokovej miery (ďalej len „opatrenie“).

Opatrenie ustanovuje maximálnu výšku technickej úrokovej miery v životnom poistení.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. februára 2008 č. 1/2008, ktorým sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery (oznámenie č. 53/2008 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 23/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska.