Vyhláška č. 185/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov

Čiastka 42/2013
Platnosť od 29.06.2013 do31.12.2013
Účinnosť od 01.10.2013 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013. Ustanovenie § 21f stráca účinnosť 30. septembra 2013.

OBSAH