Vyhláška č. 183/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 42/2013
Platnosť od 29.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013 do31.12.2015
Zrušený 11/2016 Z. z.