Zákon č. 180/2013 Z. z.Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 42/2013
Platnosť od 29.06.2013
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2013 okrem čl. XXIX, ktorý nadobúda účinnosť 30. júna 2013.