Oznámenie č. 179/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 41/2013
Platnosť od 28.06.2013
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. augusta 2013 v súlade s článkom 14 ods. 1.

179

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. júla 2011 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. augusta 2013 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.