Vyhláška č. 167/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 40/2013
Platnosť od 26.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.

OBSAH

167

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. júna 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 196/2005 Z. z., vyhlášky č. 563/2007 Z. z. a vyhlášky č. 363/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe stĺpci „Územný obvod“ pri colnom úrade Banská Bystrica sa za slovo „Poltár“ vkladá slovo „Revúca“.

2. V prílohe stĺpci „Územný obvod“ pri colnom úrade Košice sa vypúšťajú slová „Levoča“ a „Revúca“.

3. V prílohe stĺpci „Územný obvod“ pri colnom úrade Prešov sa za slovo „Kežmarok“ vkladá slovo „Levoča“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.


Peter Kažimír v. r.