Oznámenie č. 158/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 37/2013
Platnosť od 20.06.2013

158

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 6. júna 2013 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013 z 18. apríla 2013 uzatvorená medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2013 – 2014 z 30. apríla 2013 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu SR.

3. Dodatok č. 1 z 13. mája 2013 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2013 uzatvorený medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže.