Vyhláška č. 156/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru a podrobnosti o informačnej tabuli

Čiastka 37/2013
Platnosť od 20.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013 do30.04.2017
Zrušený 67/2017 Z. z.

156

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 30. mája 2013,

ktorou sa ustanovuje vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru a podrobnosti o informačnej tabuli

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 4 a 5 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2013 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor informačnej tabule je uvedený v prílohe č. 2.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.


v z. Pavol Pavlis v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 156/2013 Z. z.

VZOR

FORMULÁRA NA FINANČNÚ ANALÝZU INVESTIČNÉHO ZÁMERU

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 156/2013 Z. z.

VZOR INFORMAČNEJ TABULE

Vzor 02

Informačná tabuľa je vyhotovená zo sendvičovej dosky s hliníkovým povrchom s hrúbkou 3 mm.