Zákon č. 153/2013 Z. z.Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 37/2013
Platnosť od 20.06.2013
Účinnosť od 09.09.2020 do14.10.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. VI druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014, čl. V druhého až piateho bodu a ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2014, čl. III 18. bodu, § 80 ods. 1 písm. k) v 23. bode, 24., 27., 30. a 31. bod...