Nariadenie vlády č. 151/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov

Čiastka 36/2013
Platnosť od 15.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013 do31.12.2014
Zrušený 342/2014 Z. z.

OBSAH

151

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. mája 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa za slovo „výmeru“ vkladá slovo „žiadateľom“.

2. V § 9 sa slová „§ 2, 3 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 2 a 3“ a doterajší text § 9 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Suma priamej platby podľa § 2 a 3 sa upraví podľa osobitného predpisu,27a) ak sa na základe vykonanej kontroly27b) zistí, že žiadateľ najmenej dva po sebe nasledujúce roky

a) neobhospodaroval poľnohospodársku pôdu deklarovanú v žiadosti,

b) deklaroval v žiadosti kultúru alebo plodinu, ktorá sa nezhoduje so zistenou kultúrou alebo zistenou plodinou,

c) na poľnohospodárskej pôde deklarovanej v žiadosti neplnil podmienky podľa § 2 ods. 1 písm. c) a e).

(3) Suma priamej platby podľa § 2 a 3 sa upraví podľa osobitného predpisu,27c) ak sa na základe vykonanej kontroly27b) zistí, že žiadateľ

a) umelo vytvoril predpoklady na dodržanie podmienky uvedenej v prílohe č. 2 pre oblasť Minimálna miera údržby a Štandardy Minimálna miera intenzity chovu a vhodné režimy písm. a),

b) pozmenil potvrdenia, certifikáty a rozhodnutia orgánov príslušných na ich vydanie na účely získania priamych platieb podľa § 2 a 3.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27c znejú:

27a) Čl. 60 nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.

27b) Hlava III nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.

27c) Čl. 30 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.“.

3. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 488/2010 Z. z.

DOBRÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A ENVIRONMENTÁLNE PODMIENKY

OblasťŠtandardyPodmienky
Pôdna erózia
Ochrániť pôdu pomocou vhodných opatrení
Minimálne krytie pôdyV termíne od 1. novembra do 1. marca na ornej pôde s priemernou svahovitosťou nad 12 stupňov zabezpečiť najmenej 40 % vegetačné pokrytie výmery ornej pôdy oziminou, viacročnou krmovinou, medziplodinou alebo strniskom.
Minimálna správa pôdy odrážajúca špecifické miestne podmienkyDodržiavaním vhodných opatrení obhospodarovania ornej pôdy zabraňovať tvorbe ryhovej erózie a zabrániť vzniku eróznych rýh nad 20 cm hĺbky.
Zachovávanie terásLikvidovať existujúce terasy vinohradov a sadov je zakázané.
Organické zložky pôdy
Zachovať úrovne organických zložiek pôdy pomocou vhodných praktík
Striedanie plodínNepestovať na tej istej ploche počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov tú istú okopaninu.
Správa polí so strniskomVypaľovať strniská a páliť rastlinné zvyšky po zbere úrody z obilnín, strukovín a olejnín je zakázané.
Štruktúra pôdy
Zachovať štruktúru pôdy pomocou vhodných opatrení
Vhodné používanie strojovNevstupovať na poľnohospodársku pôdu v čase, keď môže dôjsť k jej zhutňovaniu a rozbahneniu.
Nevzťahuje sa na čas nevyhnutne potrebný na zber plodín v súlade s agrotechnickou praxou.
Minimálna miera údržby
Zabezpečiť minimálnu úroveň údržby a zabrániť zhoršeniu stanovíšť
Minimálna miera intenzity chovu a vhodné režimya) Počas kalendárneho roka dodržiavať najnižšie zaťaženie 0,2 veľkej dobytčej jednotky zvierat*) na hektár trvalých trávnych porastov a na hektár pestovaných objemových krmovín,**) ktorých výmera je vyššia ako 20 ha. Zaťaženie sa nevzťahuje na výmeru ornej pôdy s pestovanými objemovými krmovinami, ktorá je zaradená do agroenvironmentálneho opatrenia podľa osobitného predpisu,32) na výmeru pestovaných objemových krmovín, ktoré sú pestované na účely výroby generačného materiálu alebo sú použité na energetické účely využité vo vlastných energetických zariadeniach.
b) Počas celého vegetačného obdobia udržiavať všetky plochy trvalých trávnych porastov podľa nadmorskej výšky kosením alebo spásaním, doplnkovo aj mulčovaním podľa sledovaného obdobia. Výnimka na udržiavanie trvalých trávnych porastov je povolená pre žiadateľov, ktorí žiadajú o podporu podľa osobitného predpisu.33)
Nadmorská výška
(m n. m.):
Prvú operáciu na plochách trvalých trávnych porastov (pasenie, kosenie alebo mulčovanie***) vykonať najneskôr do:
 paseniekosenie
0 – 4001. 6.22. 6.
401 – 6008. 6.8. 7.
601 – 8009. 7.29. 7.
nad 80015. 7.8. 8.
c) Najneskôr do 14 dní po vykonaní kosby na lúkach odstrániť pokosenú hmotu; to neplatí, ak sa uplatňuje podmienka uvedená v oblasti Štruktúra pôdy.
Ochrana stálych pasienkovVylúčiť zmenu trvalých trávnych porastov na ornú pôdu na súvislej časti pozemku v diele pôdneho bloku na výmere 0,30 ha a vyššej.34)
Vypaľovať trvalé trávne porasty je zakázané.
Zachovávanie krajinných prvkovNenarušovať ani nelikvidovať krajinné prvky na ornej pôde, ako sú solitér, stromoradie, skupina stromov, mokraď alebo medza.****)
Zabránenie prenikaniu nežiaducej vegetácie na poľnohospodársku pôdua) Počas kalendárneho roka zabraňovať rozširovaniu samonáletov drevín, odstraňovať invázne druhy rastlín a húževnaté buriny vrátane zostávajúcich nedopaskov.
b) Trvale udržiavať plochy poľnohospodárskej pôdy spôsobom, ktorý zabráni jej zaburineniu.
c) Poľnohospodárska pôda deklarovaná ako sad, vinohrad alebo chmeľnica je obhospodarovaná; obhospodarovaním sa rozumie viditeľné ošetrovanie výsadby a ošetrovanie medziradia.
d) Orná pôda v roku podania žiadosti je obhospodarovaná v súlade s agrotechnickou praxou a výrobným zameraním žiadateľa. Na dieloch pôdnych blokov žiadateľ pestuje a zberá plodiny uvedené v jednotnej žiadosti v súlade s agrotechnickou praxou.
Ochrana vody a hospodárenie s vodouChrániť vodu pred znečistením a odtokom a regulovať používanie vôdAk dochádza k zavlažovaniu, je potrebné mať povolenie na čerpanie povrchových a podzemných vôd na zavlažovanie35) alebo zmluvu so správcom štátnych závlahových sústav.
Nárazníkové zóny pozdĺž útvarov povrchových vôd a odkrytých podzemných vôdNepoužívať priemyselné a organické hnojivá s obsahom dusíka v nárazníkových zónach pozdĺž útvarov povrchových vôd a odkrytých podzemných vôd v šírke do 10 m od brehovej čiary na diele pôdneho bloku vedeného v systéme LPIS.*****)

*) Výpočet veľkej dobytčej jednotky pre túto podmienku je pre teľatá do šiestich mesiacov – 0,4 VDJ/ks, hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov – 0,6 VDJ/ks, hovädzí dobytok nad 24 mesiacov – 1,0 VDJ/ks, ovce a kozy nad 12 mesiacov – 0,15 VDJ/ks, ovce a kozy do 12 mesiacov – 0,05 VDJ/ks, kone od šiestich mesiacov – 1,0 VDJ/ks, žriebätá do šiestich mesiacov – 0,4 VDJ/ks, hydinu – 0,03 VDJ/ks, prasnice a kance – 0,5 VDJ/ks, ostatné ošípané – 0,3 VDJ/ks, bežce – 0,2 VDJ/ks, králiky a ostatné kožušinové zvieratá – 0,04 VDJ/ks.

**) Siláže, siláže s vyšším objemom sušiny (kukuričná siláž, miešanky, obilné siláže) a zelené krmoviny (miešanky určené na zelené kŕmenie).

***) Ak je splnená podmienka najnižšieho zaťaženia, možno použiť mulčovanie ako doplnkovú agrotechnickú operáciu na plochách trvalých trávnych porastov. Doplnkovosť mulčovania spočíva v tom, že každý pozemok musí byť obhospodarovaný kosením alebo pasením ako základnou technológiou a mulčovanie je akceptované iba ako doplnková technológia pred alebo po vykonaní hlavnej operácie. Hlavná operácia musí byť vykonaná najneskôr v termínoch uvedených v tabuľke.

****) Ak dôjde k narušeniu krajinných prvkov, ktoré je súčasne aj porušením podmienok ustanovených v oblasti Životné prostredie podľa prílohy č. 3: Ochrana voľne žijúcich vtákov alebo Ochrana biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, pôjde o nedodržanie podmienok v oblasti Životné prostredie.

*****) Ak dôjde k porušeniu štandardu Nárazníkové zóny pozdĺž útvarov povrchových vodných plôch a odkrytých podzemných vôd, ktoré je súčasne aj porušením podmienok uvedených v oblasti Životné prostredie podľa prílohy č. 3: Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, pôjde o nedodržanie podmienok v oblasti Životné prostredie.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 32 až 35 znejú:

32) § 35 písm. a), c), d) a e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 128/2010 Z. z.

33) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

34) Čl. 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.

35) § 21 ods. 1 písm. h) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2013.


Robert Fico v. r.