Zákon č. 146/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 274/2017 Z. z.)

Čiastka 35/2013
Platnosť od 14.06.2013
Účinnosť od 01.01.2018