Zákon č. 145/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 35/2013
Platnosť od 14.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013