Oznámenie č. 141/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier

Čiastka 34/2013
Platnosť od 12.06.2013
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 6. februára 2013 v súlade s článkom 21 ods. 4 dohovoru. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 12. júna 2013 v súlade s článkom 21 ods. 4 dohovoru.

141

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. novembra 2003 bol v Madride prijatý Dodatok k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier (oznámenie č. 358/2002 Z. z.).

Národná rada Slovenskej republiky s dodatkom vyslovila súhlas uznesením č. 380 z 18. decembra 2012.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí 24. januára 2013. Listina o prijatí bola 14. marca 2013 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Dodatok nadobudol platnosť 6. februára 2013 v súlade s článkom 21 ods. 4 dohovoru.

Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 12. júna 2013 v súlade s článkom 21 ods. 4 dohovoru.

K oznámeniu č. 141/2013 Z. z.

DODATOK K DOHOVORU O OCHRANE A VYUŽIVANÍ HRANIČNÝCH VODNÝCH TOKOV A MEDZINÁRODNÝCH JAZIER

EKONOMICKÁ KOMISIA PRE EURÓPU

STRANY DOHOVORU O OCHRANE A VYUŽÍVANÍ HRANIČNÝCH VODNÝCH TOKOV A MEDZINÁRODNÝCH JAZIER

DODATOK K ČLÁNKU 25 A 26 DOHOVORU

1. Strany Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier na základe návrhu švajčiarskej vlády z 20. augusta 2003 (viď. MP.WAT/2003/4) doplnili rozhodnutím III/1 články 25 a 26 tohto Dohovoru.

2. Rozhodnutie vrátane doplneného textu je v prílohe dole.

Príloha

ROZHODNUTIE III/1

DODATOK K DOHOVORU O VODE

Strany tohto Dohovoru,

Vyjadrujúce pevné presvedčenie, že spolupráca medzi zmluvnými stranami týkajúca sa hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier prispieva k mieru, bezpečnosti a udržateľnému hospodáreniu s vodou a je na úžitok všetkých,

Želajúce si podporovať spoluprácu v povodiach po celom svete a vymieňať si skúsenosti s ostatnými regiónmi na svete,

Želajúce si preto, aby sa štáty mimo regiónu EHK OSN stali stranami tohto Dohovoru, ako je už stanovené na základe iných dohovorov EHK OSN v oblasti ochrany životného prostredia (napr. Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a Dohovor o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátov), rovnako ako na základe Protokolu o občianskoprávnej zodpovednosti a náhrade za škodu spôsobenú cezhraničnými účinkami priemyselných havárií na cezhraničné vody,

1. Prijímajú nasledovné dodatky k tomuto Dohovoru:

(a) V článku 25, po odseku 2, vložiť nový odsek so znením

3. Ktorýkoľvek iný štát, neuvedený v odseku 2, ktorý je členom Organizácie Spojených národov, môže pristúpiť k Dohovoru na základe súhlasu strán tohto Dohovoru. Vo svojej listine o pristúpení má takýto štát urobiť vyhlásenie o tom, že mu strany tohto Dohovoru udelili súhlas s pristúpením k Dohovoru a uviesť dátum, kedy bol súhlas prijatý. Takáto žiadosť členov Organizácie Spojených národov o pristúpenie sa nepostúpi na schválenie stranám tohto Dohovoru, kým tento odsek nenadobudne platnosť pre všetky štáty a organizácie, ktoré boli stranami Dohovoru dňa 28. novembra 2003.“

a zostávajúce odseky zodpovedajúco prečíslovať;

(b) V článku 26, odsek 3, po „uvedenú v článku 23“ vložiť „alebo v odseku 3 článku 25“;

2. Vyzýva strany tohto Dohovoru k rýchlemu uloženiu svojich listín o prijatí zmeny;

3. Nalieha na každý štát alebo organizáciu, ktoré ratifikujú, prijmú alebo schvália tento Dohovor súčasne ratifikovať, prijať alebo schváliť vyššie uvedený dodatok;

4. Povzbudzuje štáty mimo regiónu EHK OSN, najmä tie, ktoré s ním hraničia, aby pristúpili k Dohovoru a za týmto účelom požiadali o súhlas strany tohto Dohovoru;

5. Vyzýva zúčastnené členské štáty OSN na účasť na jeho zasadnutiach ako pozorovateľov a na zapojenie sa do aktivít v rámci pracovného programu Dohovoru;

6. Vyzýva štáty hraničiace s regiónom EHK OSN, ktoré tak ešte neurobili, aby bezodkladne začali technickú spoluprácu a uzavreli dvojstranné alebo multilaterálne dohody so zmluvnými stranami EHK OSN v súlade s ustanoveniami v časti II tohto Dohovoru.

K oznámeniu č. 141/2013 Z. z.

Obrázok

Anglické znenie textu