Zákon č. 135/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 357/2015 Z. z.(nepriamo), 30/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 33/2013
Platnosť od 06.06.2013
Účinnosť od 01.03.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.