Vyhláška č. 128/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 32/2013
Platnosť od 31.05.2013
Účinnosť od 01.06.2013

OBSAH

128

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 28. mája 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 85 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z., vyhlášky č. 413/2010 Z. z., vyhlášky č. 361/2011 Z. z. a vyhlášky č. 381/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 22a ods. 2 sa za slová „jazdnej súpravy“ vkladajú slová „presahujúcou 3 500 kg a“.

2. V § 23 ods. 2 uvádzacej vete sa slová „v dvojtýždňovom študijnom programe tak“ nahrádzajú slovami „v takom študijnom programe“.

3. V § 24 odsek 1 znie:

(1) Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára po absolvovaní odbornej prípravy žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára sa skladá

a) z teoretickej skúšky a

b) zo skúšky z vedenia motorových vozidiel.“.

4. V § 25a odsek 1 znie:

(1) Skúšobný komisár sa zúčastňuje pravidelného výcviku zloženého z

a) výučby teórie v rozsahu 32 hodín v priebehu dvoch rokov a

b) praktického výcviku v rozsahu 40 hodín v priebehu piatich rokov.“.

5. V § 25a sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

6. § 26 znie:

㤠26

(1) Platnosť preukazu skúšobného komisára možno predĺžiť na základe úspešného vykonania skúšky podľa § 24 ods. 1 písm. a).

(2) Na vykonanie skúšky a na jej hodnotenie sa primerane vzťahujú § 24 ods. 2, 3 a 5 a § 25.

(3) Obsah teoretickej skúšky sa určuje podľa toho, na ktoré skupiny motorových vozidiel je skúšobný komisár oprávnený vykonávať skúšky z odbornej spôsobilosti.“.

7. V prílohe č. 1 II. diele čl. 8 odsek 18 znie:

„(18) Dodatková tabuľka s textom (č. E 12) s nápisom „OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená na

a) vozidlá zabezpečujúce zásobovanie (nakládku alebo vykládku tovaru), opravárenské, údržbárske služby alebo komunálne a podobné služby,

b) vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením č. O 3,

c) vozidlá taxislužby,

d) vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,

e) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava za značkou je vykonávaná z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality predmetného vozidla;

pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.“.

8. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

VZOR PREUKAZU SKÚŠOBNÉHO KOMISÁRA

Vzor

.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2013.


Robert Kaliňák v. r.