Vyhláška č. 123/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia

Čiastka 31/2013
Platnosť od 28.05.2013
Účinnosť od 01.06.2013

123

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 17. mája 2013,

ktorou sa ustanovuje vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, ktoré vydáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na požiadanie príslušníka Policajného zboru podľa § 79 ods. 1 písm. zd) zákona.

§ 2

Vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, je uvedený v prílohe.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2013.


Zuzana Zvolenská v. r.


Príloha k vyhláške č. 123/2013 Z. z.

VZOR PÍSOMNÉHO VYJADRENIA, ČI OSOBA MÔŽE BYŤ UMIESTNENÁ V CELE POLICAJNÉHO ZAISTENIA

Vzor