Vyhláška č. 119/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov

Čiastka 30/2013
Platnosť od 24.05.2013
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2013 okrem § 13 ods. 1 písm. b), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014.