Oznámenie č. 112/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 28/2013
Platnosť od 18.05.2013

112

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 29. apríla 2013 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013 pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike z 21. marca 2013 uzatvorená medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 z 27. marca 2013 uzatvorená medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským cukrovarníckym spolkom.