Nariadenie vlády č. 101/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

Čiastka 25/2013
Platnosť od 26.04.2013
Účinnosť od 01.09.2013

OBSAH

101

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. apríla 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády č. 188/2010 Z. z., nariadenia vlády č. 515/2010 Z. z. a nariadenia vlády č. 139/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA HMOTNOSŤ DÁVKY A HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA OBILNÍN

DruhNajvyššia hmotnosť
dielu dávky

[t]
Najnižšia
hmotnosť
vzorky, ktorá sa má odobrať z dielu dávky

[g]
Hmotnosť vzorky na určenie množstva uvedeného v stĺpcoch 4 až 10 tabuľky
v prílohe č. 2 bode 2 písm. A a bode 3

[g]
1234
Ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum), pšenica špaldová (Triticum spelta), raž siata (Secale cereale), tritikale (xTriticosecale)301000500
Lesknica kanárska (Phalaris canariensis)10400200
Ryža siata (Oryza sativa)30500500
Cirok dvojfarebný (Sorghum bicolor)30900900
Cirok sudánsky (Sorghum sudanense)10250250
Hybridy Sorghum bicolor x Sorghum sudanense30300300
Kukurica siata (Zea mays), základné osivo inbredných línií40250250
Kukurica siata (Zea mays), základné osivo okrem inbredných línií, certifikované osivo4010001000

Najvyššiu hmotnosť posledného dielu dávky nemožno prekročiť o viac ako 5 %.“.

2. Príloha č. 4 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Vykonávacia smernica Komisie 2012/37/EÚ z 22. novembra 2012, ktorou sa menia niektoré prílohy k smerniciam Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS, pokiaľ ide o podmienky, ktoré musí spĺňať osivo Galega orientalis Lam., maximálnu hmotnosť dávky osiva niektorých druhov krmovín a veľkosť vzorky Sorghum spp. (Ú. v. EÚ L 325, 23. 11. 2012).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.


Robert Fico v. r.