Redakčné oznámenie č. r1/c77/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 295/2012 Z. z.

Čiastka 77/2012
Platnosť od 11.10.2012

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 295/2012 Z. z. o uzavretí Zmluvy, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou

V záverečnej časti oznámenia majú byť namiesto slov „Zmluva nadobudla platnosť 28. septembra 2012 v súlade s článkom 48. V ten istý deň, t. j. 28. septembra 2012, nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.“ správne uvedené slová „Zmluva nadobudla platnosť 27. septembra 2012 v súlade s článkom 48. V ten istý deň, t. j. 27. septembra 2012, nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.“.