Vyhláška č. 98/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Čiastka 25/2012
Platnosť od 15.03.2012
Účinnosť od 01.04.2012

OBSAH

98

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 2. marca 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z., vyhlášky č. 656/2007 Z. z. a vyhlášky č. 231/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 2 znie:

(2) Tlačivá na podávanie návrhov podľa odseku 1 majú okrem listinnej podoby aj elektronickú podobu. Elektronickou podobou tlačiva na podávanie návrhov podľa odseku 1 je elektronický formulár zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý umožňuje vytvorenie návrhu podľa odseku 1 v elektronickej podobe vo formáte XML.“.

2. § 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) V elektronickom formulári podľa § 2 ods. 2 sa položky „obec“ (v Slovenskej republike) a „štát“ vypĺňajú výberom z číselníkových hodnôt podľa osobitných predpisov.1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 377/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín.“.

3. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2012

Elektronická podoba tlačiva na podávanie návrhov podľa § 2 ods. 1 vo formáte RTF sa používa na podanie v elektronickej podobe do 31. októbra 2012.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.


Lucia Žitňanská v. r.