Oznámenie č. 9/2012 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov

Čiastka 4/2012
Platnosť od 20.01.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2012.

9

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 30 ods. 8, § 31 ods. 5, § 32 ods. 11, § 33 ods. 25, § 33a ods. 8, § 33b ods. 9, § 33c ods. 5 a 6, § 33d ods. 10, § 33e ods. 12, § 39 ods. 15 a § 48 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 74 ods. 9, § 74a ods. 10 a § 139 ods. 9 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

opatrenie z 3. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa má zabezpečiť dôsledné a správne prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ zo 14. decembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2012.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 1/2012 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.