Oznámenie č. 87/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 1/2012 zo 17. februára 2012, ktorým sa vydáva zoznam znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré môžu byť predmetom zberateľskej činnosti

Čiastka 23/2012
Platnosť od 08.03.2012
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2012.

87

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. l) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos č. 1/2012 zo 17. februára 2012, ktorým sa vydáva zoznam znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré môžu byť predmetom zberateľskej činnosti.

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2012.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2012 a v elektronickej forme na internetovej adrese www.mhsr.sk.