Vyhláška č. 86/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 120/2008 Z. z.

Čiastka 23/2012
Platnosť od 08.03.2012 do31.05.2013
Účinnosť od 15.03.2012 do31.05.2013
Zrušený 94/2013 Z. z.

OBSAH

86

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 20. februára 2012,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 120/2008 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 55 zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 120/2008 Z. z. sa mení takto:

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k vyhláške č. 102/2004 Z. z.

SADZOBNÍK ÚHRAD

Položka 1
Skúšanie rýdzosti nedeštruktívnou metódou
a)nového tuzemského alebo cudzieho tovaru a obchodovateľného zliatku, za 1g zliatiny
 1.striebra0,02 eura
 2.zlata0,25 eura
 3.platiny0,50 eura
b)starého alebo opraveného tovaru, za 1 g zliatiny
 1.striebra0,12 eura
 2.zlata1,50 eura
 3.platiny3 eurá
    
Položka 2
Úradné označenie tovaru puncovou značkou alebo iným spôsobom
a)za každú značku na 
 1.strieborný tovar0,20 eura
 2.zlatý tovar0,40 eura
 3.platinový tovar0,60 eura
b)za každé doznačenie tovaru0,12 eura
c)za zavesenie plomby, za každú plombu0,30 eura
d)vydanie osvedčenia1 euro
e)za každú laserom vypálenú značku na zlatý, strieborný alebo platinový tovar alebo doznačenie tovaru zodpovednostnou značkou, výrobnou značkou alebo rýdzostným číslom0,60 eura
f)za úradné označenie obchodovateľného zliatku1 euro
g)za každú značku pri jej oprave alebo storne značky0,25 eura
    
Položka 3
Kvalitatívne zistenie kovu v zliatine za každú skúšku striebra, zlata, platiny alebo iného kovu1,50 eura
    
Položka 4
Približné určenie obsahu drahých kovov v predložených predmetoch z drahých kovov a zlomkoch za každý kus alebo za každú voľne oddeliteľnú časť predmetu 
a)strieborného3 eurá
b)zlatého5 eur
c)platinového10 eur
Položka 5
Chemické stanovenie rýdzosti drahých kovov v klenotníckych zliatinách, minciach, dentálnych zliatinách a v obchodovateľných zliatkoch 
a)striebro titráciou12 eur
b)zlato kupeláciou28 eur
c)striebro a zlato spoločnou kupeláciou33 eur
d)zlato v zliatinách s obsahom niklu35 eur
e)platina a platinové kovy, za každý kov40 eur
f)určenie obsahu kovov metódou AAS 
 1.za jeden kov75 eur
 2.za každý ďalší kov40 eur
g)za opakované chemické skúšky rýdzosti trojnásobok úhrady drahých kovov podľa písmen a) až f) podľa písmen a) až e), 
h)za konečné chemické skúšky rýdzosti päťnásobok úhrady drahých kovov podľa písmen a) až f) podľa písmen a) až e) 
    
Položka 6
Tavenie výrobkov a vecí z drahých kovov 
a)striebro 
 1.do 300 g vrátane25 eur
 2.nad 300 g, za každých ďalších začatých 100 g10 eur
b)zlato 
 1.do 10 g vrátane10 eur
 2.nad 10 g do 50 g vrátane20 eur
 3.nad 50 g, za každých ďalších začatých 50 g20 eur
    
Položka 7
Overenie pravosti puncovej značky, za každú začatú hodinu10 eur
    
Položka 8
Vyhotovenie odborného posudku, za každú začatú hodinu17 eur
    
Položka 9
Identifikácia drahých kameňov, za každú začatú17 eur
    
Položka 10
a)vyhľadanie predmetu pri strate dokladu2 eurá
b)vydanie náhradného dokladu o vykonanom úkone4,50 eura
c)roztriedenie predloženého tovaru na dobré a chybné kusy dvojnásobok úhrady na základe písomnej žiadosti predkladateľa podľa položky1 
d)manipulačný poplatok za nadmerné balenie predloženého tovaru za jeden kus0,10 eura
    
Položka 11
Odborná príprava skúšobných kyselín na drahé kovy, za každých 50 ml3,95 eura.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2012.


Juraj Miškov v. r.