Vyhláška č. 85/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov v znení neskorších predpisov

Čiastka 23/2012
Platnosť od 08.03.2012 do31.10.2012
Účinnosť od 15.03.2012 do31.10.2012
Zrušený 250/2007 Z. z.

OBSAH

85

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 20. februára 2012,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov v znení vyhlášky č. 284/2009 Z. z. a vyhlášky č. 53/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Príloha č. 1 sa dopĺňa položkou 49, ktorá znie:

„49 Polypropylénové/polyamidové dvojzložkové vlákno dvojzložkové vlákno, v ktorom 10 % až 25 % hmotnosti tvoria polyamidové vlákna uložené v polypropylénovej štruktúre“.

2. Príloha č. 4 sa dopĺňa položkou 49, ktorá znie:

„49 Polypropylénové/polyamidové dvojzložkové vlákno 1“.

3. Príloha č. 6 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Komisie 2011/73/EÚ z 29. júla 2011, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú prílohy I a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/121/ES o názvoch textílií (Ú. v. EÚ L 198, 30. 7. 2011).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2012.


Juraj Miškov v. r.