Oznámenie č. 84/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o zmene Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie

Čiastka 22/2012
Platnosť od 29.02.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 4. februára 2012.