Oznámenie č. 83/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 22/2012
Platnosť od 29.02.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

83

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 22. februára 2012 č. 07045-40/2012-OL, ktorým sa mení opatrenie z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Opatrenie bude uverejnené v čiastke č. 3/2012 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.