Oznámenie č. 77/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 2006

Čiastka 21/2012
Platnosť od 28.02.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 7. decembra 2011 v súlade s článkom 39 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 7. decembra 2011.

77

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. januára 2006 bola v Ženeve prijatá Medzinárodná dohoda o tropickom dreve z roku 2006. Za Slovenskú republiku bola podpísaná 6. marca 2009 v New Yorku.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas uznesením č. 1036 z 18. septembra 2008 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 16. apríla 2009. Ratifikačná listina bola 17. decembra 2009 uložená u depozitára, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Dohoda nadobudla platnosť 7. decembra 2011 v súlade s článkom 39 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 7. decembra 2011.

K oznámeniu č. 77/2012 Z. z.

MEDZINÁRODNÁ DOHODA O TROPICKOM DREVE Z ROKU 2006

PREAMBULA

Zúčastnené strany tejto dohody,

a) odvolávajúc sa na deklaráciu a akčný program na ustanovenie nového medzinárodného hospodárskeho poriadku, integrovaný program pre komodity, nové partnerstvo pre rozvoj a na dokumenty Duch Săo Paula a Konsenzus zo Săo Paula, ktoré prijala Konferencia Organizácie Spojených národov o obchode a rozvoji na svojom XI. zasadnutí;

b) odvolávajúc sa tiež na Medzinárodnú dohodu o tropickom dreve z roku 1983 a Medzinárodnú dohodu o tropickom dreve z roku 1994 a uznávajúc prácu Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo a výsledky, ktoré dosiahla od svojho založenia vrátane stratégie na uskutočňovanie medzinárodného obchodu s tropickým drevom zo zdrojov, ktorých využívanie je trvalo udržateľné;

c) odvolávajúc sa ďalej na politickú deklaráciu a plán implementácie z Johannesburgu prijaté na Svetovom summite o trvalo udržateľnom rozvoji v septembri 2002, Fórum Organizácie Spojených národov pre lesy zriadené v októbri 2000 a s tým súvisiace vytvorenie Partnerstva spolupráce v oblasti lesov, ktorého členom je Medzinárodná organizácia pre tropické drevo, ako aj na Deklaráciu o životnom prostredí a rozvoji z Rio de Janeira, právne nezáväzné autoritatívne vyhlásenie k princípom globálnej dohody o využívaní, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov a na príslušné kapitoly Agendy 21 prijatej Konferenciou Organizácie Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji v júni 1992, na Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách, Dohovor Organizácie Spojených národov o biodiverzite a Dohovor Organizácie Spojených národov o boji proti rozširovaniu púští;

d) uznávajúc, že štáty majú v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a zásadami medzinárodného práva zvrchované právo využívať vlastné zdroje podľa vlastných environmentálnych politík a majú zodpovednosť zabezpečiť, aby činnosti uskutočňované v rámci ich jurisdikcie a kontroly nespôsobovali škody na životnom prostredí iných štátov alebo oblastí ležiacich mimo ich vnútroštátnej jurisdikcie, tak ako to ustanovuje zásada 1 písm. a) právne nezáväzného autoritatívneho vyhlásenia k princípom globálnej dohody o využívaní, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov;

e) uznávajúc dôležitosť dreva a s tým súvisiaceho obchodu pre hospodárstva krajín produkujúcich drevo;

f) uznávajúc tiež význam množstva hospodárskych, environmentálnych a sociálnych výhod, ktoré lesy poskytujú, vrátane produktov lesa, ktoré niektoré sú a niektoré nie sú z dreva, a environmentálnych služieb v kontexte trvalo udržateľného využívania lesa na miestnej, štátnej a celosvetovej úrovni a prínos trvalo udržateľného využívania lesa k trvalo udržateľnému rozvoju, zmierneniu chudoby a dosiahnutiu medzinárodne dohodnutých rozvojových cieľov vrátane cieľov stanovených v Miléniovej deklarácii;

g) uznávajúc ďalej potrebu podporovať a uplatňovať porovnateľné kritériá a ukazovatele trvalo udržateľného využívania lesa ako dôležité nástroje pre všetkých členov na hodnotenie, monitorovanie a podporovanie pokroku smerom k trvalo udržateľnému využívaniu svojich lesov;

h) prihliadajúc na väzby medzi obchodom s tropickým drevom a medzinárodným trhom s drevom a širšou globálnou ekonomikou a na potrebu globálneho pohľadu s cieľom zvýšiť transparentnosť medzinárodného obchodu s drevom;

i) opätovne potvrdzujúc svoj záväzok v čo najkratšom čase dosiahnuť vývoz tropického dreva a drevárskych produktov zo zdrojov, ktorých využívanie je trvalo udržateľné (Cieľ MDTD 2000), a odvolávajúc sa na vytvorenie Fondu partnerstva z Bali;

j) pripomínajúc záväzok spotrebiteľských členov z januára 1994 udržať alebo dosiahnuť trvalo udržateľné využívanie svojich lesov;

k) berúc na vedomie úlohu dobrej správy veci verejných, jasnej úpravy prenajímania pôdy a medziodvetvovej koordinácie pri dosahovaní trvalo udržateľného využívania lesa a vývozu dreva z legálnych zdrojov;

l) uznávajúc dôležitosť spolupráce medzi členmi, medzinárodnými organizáciami, súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou vrátane domorodých a miestnych spoločenstiev a ostatnými zúčastnenými stranami s cieľom podporiť trvalo udržateľné využívanie lesa;

m) uznávajúc tiež dôležitosť takejto spolupráce pri zlepšovaní vynútiteľnosti práva v lesnom hospodárstve a pri podpore obchodu s legálne ťaženým drevom;

n) berúc na vedomie, že zvýšenie právomocí domorodých a miestnych spoločenstiev závislých od lesa vrátane tých, ktoré sú vlastníkmi alebo správcami lesa, môže prispieť k dosiahnutiu cieľov tejto dohody;

o) berúc tiež na vedomie potrebu zvýšiť životnú úroveň a zlepšiť pracovné podmienky v odvetví lesného hospodárstva, zohľadňujúc pri tom príslušné medzinárodne uznávané zásady týkajúce sa týchto otázok, ako aj príslušné nástroje a dohovory Medzinárodnej organizácie práce;

p) berúc na vedomie, že drevo v porovnaní s konkurenčnými produktmi predstavuje energeticky efektívnu, obnoviteľnú a prospešnú surovinu pre životné prostredie;

q) uznávajúc potrebu zvýšiť investície do trvalo udržateľného využívania lesa aj prostredníctvom opätovného investovania príjmov z lesov vrátane príjmov z obchodu súvisiaceho s drevom;

r) uznávajúc tiež výhody trhových cien, ktoré odrážajú náklady na trvalo udržateľné využívanie lesa;

s) uznávajúc ďalej potrebu kvalitných a predvídateľných finančných zdrojov od širokej komunity darcov, ktoré by pomohli pri dosahovaní cieľov tejto dohody;

t) berúc na vedomie osobitné potreby najmenej rozvinutých krajín produkujúcich tropické drevo,

dohodli sa takto:

KAPITOLA I

CIELE

Článok 1

Ciele

Cieľom Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 2006 (ďalej len „dohoda“) je podporiť rozšírenie a diverzifikáciu medzinárodného obchodu s tropickým drevom z lesov, ktorých využívanie je trvalo udržateľné a v ktorých sa ťažba vykonáva zákonne, a podporiť trvalo udržateľné využívanie lesov produkujúcich tropické drevo prostredníctvom:

a) poskytnutia účinného rámca pre poradenstvo, medzinárodnú spoluprácu a tvorbu politík všetkým členom so zreteľom na všetky súvisiace aspekty svetového drevárskeho hospodárstva;

b) vytvorenia poradenského fóra na podporu nediskriminačných postupov v obchode s drevom;

c) prispievania k trvalo udržateľnému rozvoju a k zmierneniu chudoby;

d) posilnenia schopnosti členov vykonávať stratégie na zabezpečenie vývozu tropického dreva a drevárskych produktov zo zdrojov, ktorých využívanie je trvalo udržateľné;

e) podporovania lepšieho pochopenia štrukturálnych podmienok na medzinárodných trhoch vrátane dlhodobých trendov spotreby a výroby, činiteľov ovplyvňujúcich prístup na trhy, preferencií zákazníkov a cien a podmienok, ktoré prispievajú k cenotvorbe a odrážajú náklady na trvalo udržateľné využívanie lesa;

f) propagovania a podporovania výskumu a vývoja s cieľom zlepšiť využívanie lesa, zvýšiť efektivitu využívania dreva a posilniť konkurencieschopnosť produktov z dreva voči ostatným materiálom, ako aj s cieľom posilniť v prípade tropických lesov produkujúcich drevo schopnosť chrániť a rozvíjať iné hodnoty súvisiace s lesom;

g) rozvíjania a podporovania mechanizmov na zabezpečovanie nových a doplnkových finančných zdrojov s cieľom podporiť primerané a predvídateľné financovanie a odborné poznatky, ktoré sú nevyhnutné na posilnenie schopnosti produkujúcich členov dosiahnuť ciele tejto dohody;

h) zlepšovania zberu informácií o trhu a podporovania výmeny informácií o medzinárodnom trhu s drevom s cieľom zaistiť vyššiu transparentnosť a lepšie informovanie o trhoch a trhových trendoch vrátane zhromažďovania, zostavovania a šírenia údajov súvisiacich s obchodom, ako aj údajov súvisiacich s obchodovanými druhmi;

i) podporovania zvýšeného a ďalšieho spracovania tropického dreva z trvalo udržateľných zdrojov v produkujúcich členských krajinách s cieľom podporiť ich industrializáciu a tak v nich zvýšiť pracovné príležitosti a príjmy z vývozu;

j) motivovania členov, aby podporovali a rozvíjali opätovné zalesnenie tropických lesov a venovali sa tiež obnove a zotaveniu znehodnotenej lesnej pôdy s náležitým zreteľom na záujmy miestnych spoločenstiev závislých od lesných zdrojov;

k) zlepšovania predaja a distribúcie tropického dreva a vývozu drevárskych produktov zo zdrojov, ktorých využívanie je trvalo udržateľné a v ktorých sa ťažba vykonáva zákonne a s ktorými sa obchoduje v súlade so zákonom vrátane podpory informovanosti spotrebiteľov;

l) posilňovania kapacity členov v súvislosti so zberom, spracovaním a šírením štatistík o ich vlastnom obchode s drevom, ako aj informácií o trvalo udržateľnom využívaní svojich tropických lesov;

m) motivovania členov, aby vyvíjali národné politiky zamerané na trvalo udržateľné využívanie a ochranu lesov produkujúcich drevo a aby v súvislosti s obchodom s tropickým drevom udržiavali ekologickú rovnováhu;

n) posilňovania schopnosti členov zlepšovať presadzovanie právnych predpisov o ochrane a správe lesov a riešiť otázku nezákonného výrubu a s ním súvisiaceho obchodu s tropickým drevom;

o) podporovania výmeny informácií na účely lepšieho chápania dobrovoľných mechanizmov, ako je okrem iného napríklad vydávanie certifikátov s cieľom podporiť trvalo udržateľné využívanie tropických lesov, a poskytovania pomoci členom v ich úsilí v tejto oblasti;

p) podporovania prístupu k technológiám a ich poskytovania a podporovania technickej spolupráce s cieľom splniť ciele tejto dohody, a to po vzájomnej dohode aj s poskytnutím zvýhodnených a preferenčných podmienok;

q) podporovania lepšieho chápania prínosu výrobkov pochádzajúcich z lesa, ktoré nie sú z dreva, a environmentálnych služieb trvalo udržateľného využívania tropických lesov s cieľom posilniť kapacitu členov vytvárať stratégie na posilnenie týchto prínosov v súvislosti s trvalo udržateľným využívaním lesov a prostredníctvom spolupráce s príslušnými inštitúciami a využívania stanovených postupov na tento účel;

r) motivovania členov, aby uznali úlohu domorodých a miestnych spoločenstiev závislých od lesa pri dosahovaní trvalo udržateľného využívania lesa a aby vyvinuli stratégie na posilnenie schopnosti týchto spoločenstiev využívať lesy produkujúce tropické drevo trvalo udržateľným spôsobom, a

s) určenia a riešenia súvisiacich nových a vznikajúcich problémov.

KAPITOLA II

VYMEDZENIE POJMOV

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

1. „Tropické drevo“ je tropické drevo na priemyselné použitie, ktoré rastie alebo sa produkuje v krajinách nachádzajúcich sa medzi obratníkom Raka a obratníkom Kozorožca. Tento pojem zahŕňa guľatinu, rezivo, dyhu a preglejky.

2. „Trvalo udržateľné využívanie lesa“ sa chápe v súlade s príslušnými dokumentmi o politike organizácie a jej technickými usmerneniami.

3. „Člen“ značí vládu, Európske spoločenstvo alebo akúkoľvek medzivládnu organizáciu uvedenú v článku 5, ktorá súhlasila s tým, že bude viazaná touto dohodou, a to bez ohľadu na to, či sa táto dohoda uplatňuje predbežne, alebo s konečnou platnosťou.

4. „Produkujúci člen“ je každý člen nachádzajúci sa medzi obratníkom Raka a obratníkom Kozorožca so zdrojmi tropického lesa a/alebo čistý vývozca tropického dreva v objeme, ktorý je uvedený v prílohe A a ktorý sa stane stranou tejto dohody, alebo každý člen so zdrojmi tropického lesa a/alebo čistý vývozca tropického dreva v objeme, ktorý nie je takto uvedený a ktorý sa stane stranou tejto dohody, pričom ho rada s jeho súhlasom vyhlási za produkujúceho člena.

5. „Spotrebiteľský člen“ je každý člen, ktorý je dovozcom tropického dreva uvedeným v prílohe B a ktorý sa stáva stranou tejto dohody, alebo každý člen, ktorý je dovozcom tropického dreva, ktorý nie je takto uvedený a ktorý sa stane stranou tejto dohody a ktorého rada s jeho súhlasom vyhlási za spotrebiteľského člena.

6. „Organizácia“ je Medzinárodná organizácia pre tropické drevo založená v súlade s článkom 3.

7. „Rada“ je rada Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo založená v súlade s článkom 6.

8. „Osobitné hlasovanie“ je hlasovanie, ktoré si vyžaduje najmenej dve tretiny hlasov odovzdaných produkujúcimi členmi, ktorí sú prítomní a hlasujú, a najmenej 60 % hlasov odovzdaných spotrebiteľskými členmi, ktorí sú prítomní a hlasujú, pričom sa tieto hlasy zrátajú oddelene, za podmienky, že tieto hlasy odovzdá najmenej polovica prítomných produkujúcich členov, ktorí hlasujú, a najmenej polovica spotrebiteľských členov, ktorí sú prítomní a hlasujú.

9. „Jednoduchá rozdelená väčšina hlasov“ je hlasovanie, ktoré si vyžaduje nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov produkujúcich členov, ktorí sú prítomní a hlasujú, a nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov spotrebiteľských členov, ktorí sú prítomní a hlasujú, pričom sa tieto hlasy zrátajú oddelene.

10. „Dvojročné rozpočtové obdobie“ je obdobie od 1. januára jedného roka do 31. decembra nasledujúceho roku.

11. „Voľne zameniteľné meny“ sú euro, japonský jen, libra šterlingov, švajčiarsky frank, americký dolár a každá iná mena označená príslušnou medzinárodnou peňažnou organizáciou za menu, ktorá sa skutočne vo veľkom rozsahu používa na platby pri medzinárodných transakciách a s ktorou sa vo veľkej miere obchoduje na devízových trhoch.

12. Na účely výpočtu rozdelenia hlasov podľa článku 10 ods. 2 písm. b) pojem „zdroje tropického lesa“ znamená prírodné uzavreté lesy a lesné plantáže nachádzajúce sa medzi obratníkom Raka a obratníkom Kozorožca.

KAPITOLA III

ORGANIZÁCIA A SPRÁVA

Článok 3

Ústredie a štruktúra medzinárodnej organizácie pre tropické drevo

1. Účelom Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo, založenej na základe Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 1983, zostáva naďalej uplatňovanie ustanovení tejto dohody a dohľad nad jej dodržiavaním.

2. Organizácia vykonáva svoju činnosť prostredníctvom rady zriadenej podľa článku 6, prostredníctvom výborov a iných pomocných orgánov uvedených v článku 26, ako aj prostredníctvom výkonného riaditeľa a zamestnancov.

3. Ústredie organizácie sa musí vždy nachádzať na území člena organizácie.

4. Ústredie organizácie sa nachádza v Jokohame, pokiaľ rada osobitným hlasovaním v súlade s článkom 12 nerozhodne inak.

5. Regionálne kancelárie organizácie možno zriadiť, ak tak rada rozhodne osobitným hlasovaním podľa článku 12.

Článok 4

Členstvo v organizácii

Existujú dve kategórie členstva v organizácii, a to:

a) produkujúci člen a

b) spotrebiteľský člen.

Článok 5

Členstvo medzivládnych organizácií

1. Každý odkaz na „vlády“ v tejto dohode sa vykladá ako zahŕňajúci Európske spoločenstvo a iné medzivládne organizácie, ktoré majú porovnateľné právomoci, pokiaľ ide o rokovanie o medzinárodných dohodách, najmä o dohodách v oblasti komodít, ich uzatváranie a uplatňovanie. Podobne aj každý odkaz v tejto dohode na podpis, ratifikáciu, prijatie alebo schválenie alebo odkaz na oznámenie o predbežnom uplatňovaní, alebo odkaz na pristúpenie sa v prípade takýchto organizácií vykladá tak, že zahŕňa odkaz na podpis, ratifikáciu, prijatie alebo schválenie alebo odkaz na oznámenie o predbežnom uplatňovaní, alebo odkaz na pristúpenie takýchto organizácií.

2. Európske spoločenstvo a ostatné medzivládne organizácie uvedené v odseku 1 v prípade hlasovania o záležitostiach v rámci ich pôsobnosti disponujú pri hlasovaní počtom hlasov, ktorý sa rovná celkovému počtu hlasov pripadajúcich na ich členské štáty, ktoré sú stranami dohody, v súlade s článkom 10. V takýchto prípadoch členské štáty takýchto organizácií nie sú oprávnené uplatňovať svoje individuálne hlasovacie práva.

KAPITOLA IV

RADA MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRE TROPICKÉ DREVO

Článok 6

Zloženie rady medzinárodnej organizácie pre tropické drevo

1. Najvyšším orgánom Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo je rada, ktorá sa skladá zo všetkých členov organizácie.

2. Každého člena v rade zastupuje jeden zástupca, pričom každý člen môže určiť náhradníkov a poradcov, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach rady.

3. Náhradník je v čase neprítomnosti zástupcu alebo za zvláštnych okolností splnomocnený konať a hlasovať v mene zástupcu.

Článok 7

Právomoci a funkcie rady

Rada uplatňuje všetky právomoci a vykonáva alebo zabezpečuje výkon všetkých funkcií, ktoré sú potrebné na vykonávanie ustanovení tejto dohody. Rada najmä

a) osobitným hlasovaním podľa článku 12 prijíma také pravidlá a predpisy, ktoré sú potrebné na uplatňovanie ustanovení tejto dohody a ktoré sú s ňou v zhode, vrátane jej vlastného rokovacieho poriadku, ako aj rozpočtových pravidiel a personálneho poriadku organizácie; týmito rozpočtovými pravidlami a predpismi sa okrem iného spravujú aj príjmy a výdavky finančných prostriedkov na účtoch zriadených článkom 18. Rada môže v rámci svojho rokovacieho poriadku stanoviť postup, na základe ktorého môže rozhodnúť o zvláštnych otázkach bez toho, aby sa zišla;

b) prijíma rozhodnutia, ktoré sú potrebné na zaistenie efektívneho a účinného fungovania a činnosti organizácie, a

c) vedie záznamy, ktoré sú potrebné na vykonávanie jej funkcií v zmysle tejto dohody.

Článok 8

Predseda a podpredseda rady

1. Rada si na každý kalendárny rok zvolí svojho predsedu a podpredsedu, ktorých platy nehradí organizácia.

2. Predseda a podpredseda sa volia tak, aby jeden z nich bol zvolený spomedzi zástupcov produkujúcich členov a druhý spomedzi zástupcov spotrebiteľských členov.

3. Tieto funkcie sa budú každý rok striedať medzi oboma kategóriami členov, avšak s podmienkou, že nebude prekážkou, aby mohol byť za výnimočných okolností opätovne zvolený ktorýkoľvek z funkcionárov alebo obaja funkcionári.

4. V prípade dočasnej neprítomnosti predsedu vykonáva jeho funkciu podpredseda. V prípade dočasnej neprítomnosti predsedu a podpredsedu alebo v prípade neprítomnosti jedného z nich alebo oboch na zvyšok funkčného obdobia, na ktoré boli zvolení, môže rada podľa potreby zvoliť spomedzi zástupcov produkujúcich členov a/alebo spomedzi zástupcov spotrebiteľských členov nových funkcionárov, a to dočasne alebo aj na celý zvyšok obdobia, na ktoré bol zvolený predchodca alebo predchodcovia.

Článok 9

Zasadnutia rady

1. Platí všeobecné pravidlo, že pravidelné zasadnutie rady sa koná najmenej raz za rok.

2. Rada sa schádza na osobitnom zasadnutí vždy, keď sa tak rozhodne, alebo na základe žiadosti niektorého z členov alebo výkonného riaditeľa, po dohode s predsedom a podpredsedom rady a

a) väčšiny produkujúcich členov alebo väčšiny spotrebiteľských členov alebo

b) väčšiny členov.

3. Ak rada osobitným hlasovaním podľa článku 12 nerozhodne inak, konajú sa zasadnutia rady v ústredí organizácie. Rada sa v tejto súvislosti usiluje zvolávať zasadnutia striedavo aj mimo ústredia, a to prednostne v niektorej z produkujúcich krajín.

4. Rada sa pri zohľadnení frekvencie a miesta konania svojich zasadnutí usiluje zabezpečiť dostupnosť dostatočných finančných prostriedkov.

5. Oznámenie o každom zasadnutí a o jeho programe zašle členom výkonný riaditeľ minimálne šesť týždňov vopred okrem núdzových prípadov, keď oznámenie musí byť doručené najmenej sedem dní vopred.

Článok 10

Rozdelenie hlasov

1. Produkujúci členovia majú spolu 1000 hlasov a spotrebiteľskí členovia majú spolu 1000 hlasov.

2. Hlasy produkujúcich členov sa rozdelia takto:

a) štyristo hlasov sa rozdelí rovnomerne medzi tri produkujúce regióny – Afriku, Áziu a Tichomorie, Latinskú Ameriku a karibskú oblasť. Hlasy takýmto spôsobom pridelené každému z týchto regiónov sa potom rovnomerne rozdelia medzi produkujúcich členov daného regiónu;

b) tristo hlasov sa rozdelí medzi produkujúcich členov v súlade s ich príslušnými podielmi na celkových zdrojoch tropického lesa všetkých produkujúcich členov a

c) tristo hlasov sa rozdelí medzi produkujúcich členov úmerne k priemeru hodnôt ich príslušného objemu čistého vývozu tropického dreva počas posledného trojročného obdobia, za ktoré sú k dispozícii konečné údaje.

3. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 tohto článku sa celkový počet hlasov pridelených produkujúcim členom z afrického regiónu, vyrátaných v súlade s odsekom 2 tohto článku, rozdelí rovnomerne medzi všetkých produkujúcich členov z afrického regiónu. V prípade, že sa vyskytnú zvyšné hlasy, každý hlas sa pridelí jednému produkujúcemu členovi z afrického regiónu: prvý hlas sa pridelí produkujúcemu členovi, ktorý má pridelený najvyšší počet hlasov vypočítaných v súlade s odsekom 2 tohto článku, druhý hlas sa pridelí produkujúcemu členovi, ktorý má pridelený druhý najvyšší počet hlasov, a tak ďalej, pokým nedôjde k rozdeleniu všetkých zvyšných hlasov.

4. S výhradou odseku 5 tohto článku sa hlasy prideľujú spotrebiteľským členom takto: každý spotrebiteľský člen má počiatočných desať hlasov; zvyšné hlasy sa rozdelia medzi spotrebiteľských členov úmerne k priemernému objemu ich príslušného čistého dovozu tropického dreva počas päťročného obdobia, ktoré sa začína šesť kalendárnych rokov pred rozdelením hlasov.

5. Počet hlasov pridelených spotrebiteľskému členovi na dané dvojročné obdobie nepresiahne o päť percent počet hlasov, ktoré mu boli pridelené v predchádzajúcom dvojročnom období. Zvyšné hlasy sa prerozdelia medzi spotrebiteľských členov úmerne k priemernému objemu ich príslušného čistého dovozu tropického dreva počas päťročného obdobia, ktoré sa začína šesť kalendárnych rokov pred rozdelením hlasov.

6. Ak to rada považuje za potrebné, môže osobitným hlasovaním podľa článku 12 upraviť minimálne percento požadované spotrebiteľskými členmi na účely osobitného hlasovania.

7. V súlade s ustanoveniami tohto článku rada pridelí počet hlasov na každé dvojročné rozpočtové obdobie na začiatku prvého zasadnutia v danom dvojročnom období. Toto rozdelenie zostane v platnosti celý zvyšok daného dvojročného obdobia okrem prípadov, ktoré sa uvádzajú v odseku 8 tohto článku.

8. Vždy keď sa zloženie členov v organizácii zmení alebo keď má ktorýkoľvek z členov hlasovacie práva pozastavené či obmedzené na základe niektorého z ustanovení tejto dohody, rada prerozdelí hlasy v rámci dotknutej kategórie alebo kategórií členov v súlade s ustanoveniami tohto článku. Rada v takomto prípade rozhodne, kedy takéto prerozdelenie nadobudne účinnosť.

9. Čiastkové hlasy nie sú prípustné.

Článok 11

Postup hlasovania v rade

1. Každý člen je oprávnený odovzdať ten počet hlasov, ktorý mu náleží, a žiadny člen nie je oprávnený svoje hlasy rozdeliť. Hlasmi, na ktorých odovzdanie bol člen splnomocnený podľa odseku 2 tohto článku, však môže tento člen hlasovať iným spôsobom.

2. Každý z produkujúcich členov môže na základe písomného oznámenia predsedovi rady a na vlastnú zodpovednosť poveriť ktoréhokoľvek iného produkujúceho člena a každý zo spotrebiteľských členov môže na základe písomného oznámenia predsedovi a na vlastnú zodpovednosť poveriť ktoréhokoľvek iného spotrebiteľského člena, aby zastupoval jeho záujmy a odovzdal jeho hlasy na ktoromkoľvek zasadnutí rady.

3. V prípade, že sa člen zdrží hlasovania, táto skutočnosť sa posudzuje tak, akoby svoje hlasy neodovzdal.

Článok 12

Rozhodnutia a odporúčania rady

1. Rada sa usiluje prijímať všetky svoje rozhodnutia a všetky odporúčania na základe konsenzu.

2. Ak konsenzus nemožno dosiahnuť, rada prijme akékoľvek svoje rozhodnutia a odporúčania na základe jednoduchej rozdelenej väčšiny hlasov s výnimkou prípadov, v ktorých táto dohoda vyžaduje osobitné hlasovanie.

3. Ak člen využije ustanovenia článku 11 ods. 2 a jeho hlasy sa na zasadnutí rady odovzdajú, bude sa tento člen na účely odseku 1 tohto článku považovať za prítomného a hlasujúceho.

Článok 13

Uznášaniaschopnosť v rade

1. Rada je na každom zo svojich zasadnutí uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina členov každej kategórie uvedenej v článku 4 a ak títo členovia majú vo svojej príslušnej kategórii najmenej dve tretiny celkového počtu hlasov.

2. Ak sa podľa odseku 1 tohto článku nedosiahne potrebný počet prítomných členov v deň dohodnutého zasadnutia a nasledujúci deň, rada sa v nasledujúcich dňoch zasadnutia považuje za uznášaniaschopnú, ak je prítomná väčšina členov každej kategórie uvedenej v článku 4, ak títo členovia majú vo svojej príslušnej kategórii väčšinu z celkového počtu hlasov.

3. Zastupovanie podľa článku 11 ods. 2 sa považuje za prítomnosť na zasadnutí.

Článok 14

Výkonný riaditeľ a zamestnanci

1. Rada vymenuje výkonného riaditeľa na základe osobitného hlasovania v súlade s článkom 12.

2. Podmienky vymenovania výkonného riaditeľa stanovuje rada.

3. Výkonný riaditeľ je vedúcim administratívnym pracovníkom organizácie a rade zodpovedá za spravovanie a uplatňovanie tejto dohody v súlade s rozhodnutiami rady.

4. Výkonný riaditeľ vymenúva zamestnancov v súlade s predpismi, ktoré stanoví rada. Zamestnanci sa zodpovedajú výkonnému riaditeľovi.

5. Výkonný riaditeľ ani žiadny zo zamestnancov nesmie mať nijaké finančné záujmy v oblasti priemyslu súvisiaceho s tropickým drevom alebo obchodu s ním ani v oblasti príbuzných obchodných činností.

6. Výkonný riaditeľ ani žiadny iný zamestnanec nesmie pri výkone svojich povinností vyhľadávať ani prijímať pokyny od žiadneho iného orgánu okrem organizácie. Výkonný riaditeľ a zamestnanci sa vzdajú akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo negatívne vplývať na ich postavenie medzinárodných úradníkov, ktorí sa v konečnom dôsledku zodpovedajú rade. Každý člen rešpektuje výlučne medzinárodnú povahu zodpovedností výkonného riaditeľa a ostatných zamestnancov a neusiluje sa ich ovplyvniť pri výkone ich povinností.

Článok 15

Spolupráca a koordinácia s inými organizáciami

1. Na účely plnenia cieľov tejto dohody rada vytvorí vhodné mechanizmy na uskutočňovanie konzultácií a na spoluprácu s Organizáciou Spojených národov a jej orgánmi a špecializovanými agentúrami vrátane Konferencie Organizácie Spojených národov o obchode a rozvoji a inými príslušnými medzinárodnými a regionálnymi organizáciami a inštitúciami, ako aj so súkromným sektorom, mimovládnymi organizáciami a občianskou spoločnosťou.

2. Organizácia v maximálne možnej miere využíva zdroje, služby a odborné poznatky medzivládnych, vládnych alebo mimovládnych organizácií, občianskej spoločnosti a súkromného sektora s cieľom predchádzať zdvojovanie úsilia pri dosahovaní cieľov tejto dohody a s cieľom zvýšiť komplementárnosť a efektívnosť svojich činností.

3. Organizácia v plnej miere využíva možnosti Spoločného komoditného fondu.

Článok 16

Prijímanie pozorovateľov

Rada môže vyzvať ktorýkoľvek členský alebo pozorovateľský štát Organizácie Spojených národov, ktorý nie je stranou tejto dohody, alebo ktorúkoľvek organizáciu uvedenú v článku 15, ktorá sa zaujíma o činnosť organizácie, aby sa zúčastňovali na zasadnutí rady ako pozorovatelia.

KAPITOLA V

VÝSADY A IMUNITY

Článok 17

Výsady a imunity

1. Organizácia má právnu subjektivitu. Má najmä právomoc uzatvárať zmluvy, získavať hnuteľný a nehnuteľný majetok, nakladať s ním a zúčastňovať sa na súdnych konaniach.

2. Postavenie, výsady a imunity organizácie, jej výkonného riaditeľa, jej zamestnancov a expertov a zástupcov členov počas pobytu na území Japonska sa naďalej riadia dohodou o ústredí medzi vládou Japonska a Medzinárodnou organizáciou pre tropické drevo podpísanou 27. februára 1988 v Tokiu, s takými zmenami a doplneniami, ktoré môžu byť nevyhnutné na riadne uplatňovanie tejto dohody.

3. Organizácia môže uzavrieť dohody týkajúce sa takéhoto oprávnenia, výsad a imunít, ktoré sú nevyhnutné na riadne uplatňovanie tejto dohody, s jednou alebo viacerými krajinami, pričom tieto dohody musí schváliť rada.

4. V prípade, že sa ústredie organizácie premiestni do inej krajiny, uzavrie tento člen s organizáciou čo najskôr dohodu o ústredí, ktorú musí schváliť rada. Ak sa uzavretie takejto dohody oneskorí, požiada organizácia hostiteľskú vládu, aby jej v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov udelila výnimku týkajúcu sa zdanenia platov, ktoré organizácia vypláca svojim zamestnancom, oslobodila ju od daní z aktív, príjmov a jej iného majetku.

5. Dohoda o ústredí je nezávislá od tejto dohody. Stráca však platnosť

a) uzavretím dohody medzi hostiteľskou vládou a organizáciou;

b) v prípade, keď sa ústredie organizácie odsťahuje z krajiny hostiteľskej vlády, alebo

c) v prípade zániku organizácie.

KAPITOLA VI

FINANCIE

Článok 18

Finančné účty

1. Zriaďuje sa:

a) administratívny účet, ktorý je účtom pre vymerané príspevky;

b) osobitný účet a Fond partnerstva z Bali, ktoré sú účtami dobrovoľných príspevkov, a

c) iné účty, ktoré môže rada považovať za primerané a nevyhnutné.

2. Rada v súlade s článkom 7 stanoví rozpočtové pravidlá, ktoré umožnia transparentné hospodárenie na účtoch a ich správu, vrátane pravidiel týkajúcich sa vyrovnania účtov pri zrušení alebo uplynutí platnosti tejto dohody.

3. Výkonný riaditeľ zodpovedá za správu finančných účtov a rade o tom podáva správy.

Článok 19

Administratívny účet

1. Výdavky potrebné na spravovanie tejto dohody sa zúčtujú na administratívny účet a kryjú sa z ročných príspevkov členov v súlade s ich príslušnými ústavnými a inštitucionálnymi postupmi, stanovených v súlade s odsekmi 4, 5 a 6 tohto článku.

2. Do administratívneho účtu sa zahŕňajú:

a) základné administratívne náklady, ako napríklad platy a príspevky, náklady na uvedenie zamestnanca do úradu a náklady na služobné cesty, a

b) základné prevádzkové náklady, ako napríklad náklady na komunikáciu, náklady na stretnutia expertov zvolávané radou a na prípravu a zverejnenie štúdií a hodnotení podľa článkov 24, 27 a 28 tejto dohody.

3. Náklady na delegovanie do rady, výborov a iných pridružených orgánov rady uvedených v článku 26 znášajú príslušní členovia. V prípadoch, keď člen vyžaduje od organizácie osobitné služby, rada daného člena požiada, aby náklady na takéto služby uhradil sám.

4. Rada pred koncom každého dvojročného rozpočtového obdobia schváli rozpočet organizácie pre administratívny účet na nasledujúce dvojročné obdobie a stanoví príspevok každého z členov do tohto rozpočtu.

5. Príspevky na administratívny účet pre každé dvojročné rozpočtové obdobie sa stanovujú takto:

a) náklady uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku sa rovnomerne rozdelia medzi produkujúcich a spotrebiteľských členov a stanovia v pomere počtu hlasov každého člena k celkovému počtu hlasov skupiny členov;

b) náklady uvedené v odseku 2 písm. b) tohto článku sa rozdelia medzi členov v pomere 20 % pre produkujúcich členov a 80 % pre spotrebiteľských členov a stanovia v pomere počtu hlasov každého člena k celkovému počtu hlasov skupiny členov;

c) náklady uvedené v odseku 2 písm. b) tohto článku nepresiahnu jednu tretinu nákladov uvedených v odseku 2 písm. a) tohto článku. Rada môže po dosiahnutí konsenzu rozhodnúť o pozmenení tohto obmedzenia na určité dvojročné rozpočtové obdobie;

d) rada môže vykonať kontrolu, akým spôsobom administratívny účet a dobrovoľné účty prispievajú k účinnej a efektívnej prevádzke organizácie v súvislosti s hodnotením uvedeným v článku 33, a

e) pri posudzovaní príspevkov sa hlasy každého člena vyrátajú bez ohľadu na pozastavenie hlasovacích práv ktoréhokoľvek člena alebo na prerozdelenie hlasov, ktoré z takéhoto pozastavenia vyplýva.

6. Prvý príspevok ktoréhokoľvek člena vstupujúceho do organizácie po nadobudnutí platnosti tejto dohody stanoví rada na základe počtu hlasov, ktorý má tento člen mať, a podľa dĺžky času zostávajúceho do konca súčasného dvojročného rozpočtového obdobia, pričom sa týmto nemení výpočet vypracovaný na dané dvojročné rozpočtové obdobie v prípade iných členov.

7. Príspevky na administratívny účet sú splatné v prvý deň každého rozpočtového roku. Pokiaľ ide o dvojročné rozpočtové obdobie, v ktorom daný člen vstúpil do organizácie, sú členské príspevky splatné v deň, keď sa stal členom.

8. Ak člen nezaplatí celú sumu príspevku na administratívny účet do štyroch mesiacov od dňa splatnosti podľa odseku 7 tohto článku, výkonný riaditeľ požiada príslušného člena, aby príspevok uhradil čo najrýchlejšie. Ak tento člen neuhradí príspevok ani v lehote dvoch mesiacov po takejto žiadosti, bude sa od neho vyžadovať, aby uviedol dôvody svojej neschopnosti vykonať platbu. Ak člen po uplynutí lehoty siedmich mesiacov po dni splatnosti príspevku svoj príspevok ešte neuhradil, pozastavia sa mu hlasovacie práva dovtedy, kým svoj príspevok neuhradí v plnej výške, s výnimkou prípadu, keď rada na základe osobitného hlasovania v súlade s článkom 12 rozhodne inak. Berúc do úvahy ustanovenia uvedené v článku 30, ak člen svoj príspevok v plnej výške neuhradil počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov, tento člen stráca oprávnenie predkladať návrhy projektov a predbežných projektov financovania v zmysle článku 25 ods. 1.

9. Ak člen uhradil celú sumu svojho príspevku na administratívny účet v lehote štyroch mesiacov od splatnosti príspevku podľa odseku 7 tohto článku, poskytne sa mu zľava z príspevku, a to v súlade s pravidlami, ktoré môže rada stanoviť v rozpočtových pravidlách organizácie.

10. Člen, ktorému sa podľa odseku 8 tohto článku pozastavili hlasovacie práva, zostáva naďalej povinný svoj príspevok uhradiť.

Článok 20

Osobitný účet

1. Osobitný účet sa skladá z dvoch podúčtov:

a) podúčet na tematické programy a

b) podúčet na projekty.

2. Potenciálne zdroje finančných prostriedkov pre osobitný účet zahŕňajú:

a) Spoločný komoditný fond;

b) regionálne a medzinárodné finančné inštitúcie;

c) dobrovoľné príspevky členov a

d) ostatné zdroje.

3. Rada stanoví kritériá a postupy transparentného uskutočňovania operácií na osobitnom účte. Takéto postupy zohľadnia potrebu vyrovnaného zastúpenia členov, vrátane prispievajúcich členov, pri uskutočňovaní operácií na podúčte na tematické programy a podúčte na projekty.

4. Účelom podúčtu na tematické programy je uľahčiť prideľovanie neviazaných príspevkov na financovanie schválených prípravných projektov, projektov a činností v súlade s jednotlivými tematickými programami, ktoré rada vytvorila na základe priorít politík, a projektov určených v súlade s článkami 24 a 25.

5. Darcovia môžu svoje príspevky prideliť tematickým programom alebo môžu výkonného riaditeľa požiadať, aby predložil návrhy na pridelenie ich príspevkov.

6. Výkonný riaditeľ podáva rade pravidelné správy o pridelení finančných prostriedkov a výdavkoch na podúčte na tematické programy, ako aj správy o vykonávaní, monitorovaní a hodnotení prípravných projektov, projektov a činností a správy o finančných potrebách úspešného vykonávania tematických programov.

7. Účelom podúčtu na projekty je uľahčiť prideľovanie viazaných príspevkov na financovanie prípravných projektov, projektov a činností schválených v súlade s článkami 24 a 25.

8. Viazané príspevky na podúčte na projekty sa použijú iba na prípravné projekty, projekty a činnosti, na ktoré sú určené, pokiaľ darca po konzultácii s výkonným riaditeľom nerozhodne inak. Po dokončení alebo zrušení prípravného projektu, projektu alebo činnosti rozhodne o použití všetkých zvyšných finančných prostriedkov darca.

9. Zohľadňujúc dobrovoľnosť príspevkov a s cieľom zabezpečiť nevyhnutnú predvídateľnosť finančných prostriedkov na osobitnom účte, sa členovia usilujú o ich doplnenie na primeranú úroveň zdrojov potrebnú na úplné vykonávanie prípravných projektov, projektov a činností, ktoré rada schválila.

10. Všetky príjmy týkajúce sa prípravných projektov, projektov a činností v rámci podúčtu na projekty alebo podúčtu na tematické programy sa vložia na príslušný podúčet. Všetky výdavky súvisiace s takými prípravnými projektmi, projektmi alebo činnosťami vrátane odmeňovania a cestovných nákladov konzultantov a expertov sa účtujú na ten istý podúčet.

11. Žiadny člen nie je z dôvodu svojho členstva v organizácii zodpovedný za záväzky, ktoré vyplynú z činnosti ktoréhokoľvek iného člena alebo subjektu v súvislosti s prípravnými projektmi, projektmi alebo činnosťami.

12. Výkonný riaditeľ poskytne pomoc pri vypracúvaní návrhov na prípravné projekty, projekty a činnosti v súlade s článkami 24 a 25 a za podmienok, o ktorých môže rozhodnúť rada, vyvinie úsilie na získanie zaistených finančných prostriedkov v primeranej výške na financovanie schválených prípravných projektov, projektov a činností.

Článok 21

Fond partnerstva z Bali

1. Týmto sa zriaďuje fond na trvalo udržateľné využívanie lesov produkujúcich tropické drevo s cieľom pomôcť produkujúcim členom pri uskutočňovaní investícií, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa uvedeného v článku 1 písm. d) tejto dohody.

2. Fond tvoria:

a) príspevky od darcovských členov;

b) päťdesiat percent z príjmov získaných ako výsledok činností súvisiacich s osobitným účtom;

c) zdroje z iných súkromných a verejných zdrojov, ktoré organizácia môže prijať v súlade so svojimi rozpočtovými pravidlami, a

d) ostatné zdroje schválené radou.

3. Rada pridelí zdroje z fondu iba na prípravné projekty a projekty na účely stanovené v odseku 1 tohto článku, ktoré boli odsúhlasené v súlade s článkami 24 a 25.

4. Rada pri prideľovaní zdrojov z fondu stanoví kritériá a priority použitia fondu pri zohľadnení

a) potrieb členov, pokiaľ ide o pomoc určenú na zabezpečenie vývozu tropického dreva a drevárskych produktov zo zdrojov, ktorých využívanie je trvalo udržateľné;

b) potrieb členov vytvoriť a riadiť programy významnej ochrany lesov produkujúcich drevo a

c) potrieb členov vykonávať programy trvalo udržateľného využívania lesov.

5. Výkonný riaditeľ poskytne pomoc pri vypracúvaní návrhov projektov v súlade s článkom 25 a za podmienok, o ktorých môže rozhodnúť rada, vyvinie úsilie na získanie zaistených finančných prostriedkov v primeranej výške na financovanie projektov schválených radou.

6. Členovia sa usilujú o doplnenie prostriedkov Fondu partnerstva z Bali na primeranú úroveň na účely podpory cieľov fondu.

7. Rada v pravidelných intervaloch posudzuje primeranosť zdrojov, ktoré má fond k dispozícii, a vyvíja úsilie na získanie dodatočných zdrojov, ktoré produkujúci členovia potrebujú na dosiahnutie cieľov fondu.

Článok 22

Spôsoby platby

1. Finančné príspevky na účty zriadené podľa článku 18 sú splatné vo voľne zameniteľných menách a sú oslobodené od obmedzení vzťahujúcich sa na výmenu cudzích mien.

2. Rada môže tiež rozhodnúť o tom, že s cieľom splniť požiadavky schválených projektov môže na účty zriadené podľa článku 18, okrem administratívneho účtu, prijímať aj iné druhy príspevkov vrátane vedeckého a technického zariadenia a personálu.

Článok 23

Audit a zverejňovanie účtov

1. Rada vymenuje nezávislých audítorov, ktorých úlohou bude vykonať audit účtov organizácie.

2. Nezávisle vykonaný audit výkazov účtov zriadených podľa článku 18 sa po skončení každého rozpočtového roku sprístupní členom v najkratšom možnom čase, najneskôr však šesť mesiacov po tomto dátume, a podľa potreby sa predloží rade na schválenie na jej najbližšom zasadnutí. Súhrnná správa o audite účtov a súvaha sa následne zverejnia.

KAPITOLA VII

ČINNOSŤ

Článok 24

Tvorba politík organizácie

1. S cieľom dosiahnuť ciele stanovené v článku 1 organizácia jednotne vyvíja činnosť v oblasti tvorby politík a vykonáva činnosti súvisiace s projektmi.

2. Tvorba politík organizácie by mala v širokej miere prispievať k dosiahnutiu cieľov tejto dohody členmi Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo.

3. Rada pravidelne vypracúva akčný plán na usmernenie tvorby politík a na určenie priorít a tematických programov uvedených v článku 20 ods. 4 tejto dohody. Priority určené v akčnom pláne sa premietnu do pracovných programov schválených radou. Tvorba politík môže zahŕňať vypracovanie a prípravu usmernení, príručiek, štúdií, správ, základnú komunikáciu a komunikačné nástroje a súvisiacu prácu určenú v akčnom pláne organizácie.

Článok 25

Činnosti organizácie súvisiace s projektmi

1. Členovia a výkonný riaditeľ môžu predložiť návrhy prípravných projektov a návrhy projektov, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov tejto dohody a jednej alebo viacerých prioritných oblastí pracovných alebo tematických programov určených v akčnom pláne schválenom radou podľa článku 24.

2. Rada stanovuje kritériá schvaľovania projektov a prípravných projektov, pričom berie do úvahy okrem iného ich relevantnosť, pokiaľ ide o ciele tejto dohody, a prioritné oblasti pracovných alebo tematických programov, ich environmentálne a sociálne dôsledky, ich nadväznosť na národné programy a stratégie v oblasti lesníctva, ich úspornosť v oblasti nákladov, technické a regionálne potreby, potrebu vyhnúť sa zdvojovaniu úsilia a potrebu včleniť do nich skúsenosti z predchádzajúcich činností.

3. Rada vypracuje časový harmonogram a postup predkladania, posudzovania, schvaľovania a stanovovania prioritných prípravných projektov a projektov, ktoré sa uchádzajú o financovanie zo strany organizácie, a tiež ich vykonávania, monitorovania a hodnotenia.

4. Výkonný riaditeľ môže dočasne zastaviť vyplácanie finančných prostriedkov organizácie na prípravné projekty alebo projekty, ak dochádza k ich použitiu v rozpore s projektovým dokumentom, alebo v prípade podvodu, plytvania prostriedkami, nedbalosti alebo zlého hospodárenia. Výkonný riaditeľ predloží rade na jej najbližšom zasadnutí správu, ktorú rada posúdi. Rada následne prijme vhodné opatrenia.

5. Rada môže podľa dohodnutých kritérií stanoviť obmedzenia, pokiaľ ide o počet projektov a prípravných projektov, ktoré môže člen alebo výkonný riaditeľ predložiť počas príslušného projektového cyklu. V nadväznosti na správu výkonného riaditeľa môže rada tiež prijať príslušné opatrenia vrátane pozastavenia alebo ukončenia sponzorovania ktoréhokoľvek prípravného projektu alebo projektu.

Článok 26

Výbory a pomocné orgány

1. Týmto sa zriaďujú nasledujúce výbory organizácie, v ktorých je členstvo otvorené celej členskej základni:

a) výbor pre lesný priemysel;

b) výbor pre hospodárstvo, štatistiku a trhy;

c) výbor pre zalesňovanie a lesné hospodárstvo a

d) finančný a administratívny výbor.

2. Na základe osobitného hlasovania v súlade s článkom 12 môže rada podľa potreby zriadiť alebo rozpustiť výbory a pomocné orgány.

3. Rada určí pravidlá činnosti a rozsah pôsobnosti týchto výborov a ostatných pomocných orgánov. Výbory a ostatné pomocné orgány sa zodpovedajú rade a vykonávajú činnosť pod jej vedením.

KAPITOLA VIII

ŠTATISTIKY, ŠTÚDIE A INFORMÁCIE

Článok 27

Štatistiky, štúdie a informácie

1. Rada udelí výkonnému riaditeľovi oprávnenie nadviazať a udržiavať úzku spoluprácu s príslušnými medzivládnymi, vládnymi a mimovládnymi organizáciami s cieľom pomôcť zaistiť dostupnosť aktuálnych a spoľahlivých údajov a informácií vrátane informácií o produkcii tropického dreva a obchode s ním, trendoch a odchýlkach v údajoch a tiež príslušné informácie o netropickom dreve a využívaní lesov produkujúcich drevo. Organizácia v spolupráci s takými organizáciami zostavuje, dopĺňa, analyzuje a zverejňuje také informácie, ktoré sa považujú za nevyhnutné pri uplatňovaní tejto dohody.

2. Organizácia prispieva k úsiliu o štandardizáciu a zosúladenie medzinárodných mechanizmov poskytovania informácií o otázkach, ktoré súvisia s lesníctvom, pričom sa usiluje, aby nedochádzalo k prekrývaniu a zdvojovaniu zberu údajov rôznymi organizáciami.

3. Členovia v lehote stanovenej výkonným riaditeľom v rámci všetkých možností a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi poskytujú rade požadované štatistiky a údaje o dreve, vlastných obchodných činnostiach a činnostiach zameraných na dosiahnutie trvalo udržateľného využívania lesov produkujúcich drevo. Rada stanoví druh informácií, ktoré sa podľa tohto odseku majú poskytovať, a formát, v ktorom sa majú predkladať.

4. Rada na požiadanie alebo podľa potreby vyvíja úsilie zamerané na zvýšenie technickej kapacity členských štátov, najmä v prípade rozvojových členských krajín, s cieľom splniť požiadavky, pokiaľ ide o štatistiky a poskytovanie informácií v zmysle tejto dohody.

5. Ak člen počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov neposkytne štatistiku a informácie požadované podľa odseku 3 a nepožiada výkonného riaditeľa o pomoc, výkonný riaditeľ najprv požiada tohto člena o vysvetlenie v stanovenej lehote. V prípade, že nedôjde k poskytnutiu uspokojujúceho vysvetlenia, rada podnikne také kroky, ktoré považuje za vhodné.

6. Rada podnikne kroky potrebné na vypracovanie príslušných štúdií trendov a krátkodobých a dlhodobých problémov na medzinárodných trhoch s drevom a štúdií o pokroku v dosahovaní trvalo udržateľného využívania lesov produkujúcich drevo.

Článok 28

Výročná správa a dvojročný cyklus prieskumu

1. Rada zverejňuje výročnú správu o činnosti organizácie a iné informácie, ktorých zverejnenie považuje za vhodné.

2. Rada každý druhý rok preskúma a zhodnotí:

a) situáciu v drevárstve z medzinárodného hľadiska a

b) iné faktory, otázky a vývoj, ktoré sa považujú za relevantné na dosiahnutie cieľov tejto dohody.

3. Preskúmanie sa vykoná vzhľadom na

a) informácie, ktoré členovia poskytnú v súvislosti s ich vnútroštátnou produkciou, dodávkami, zásobami, spotrebou, cenami dreva a obchodom s ním;

b) iné štatistické údaje a osobitné ukazovatele, ktoré členovia poskytujú a ktoré požaduje rada;

c) informácie, ktoré členovia poskytujú o svojom pokroku v dosahovaní trvalo udržateľného využívania svojich lesov produkujúcich drevo;

d) také ďalšie relevantné informácie, ktoré môžu byť rade dostupné priamo alebo prostredníctvom organizácií v rámci systému Organizácie Spojených národov a prostredníctvom medzivládnych, vládnych a mimovládnych organizácií, a

e) informácie, ktoré členovia poskytujú o svojom pokroku vo vytváraní kontrolných a informačných mechanizmov zameraných na boj proti nezákonnej ťažbe tropického dreva a nezákonnému obchodu s ním a inými tropickými lesnými produktmi.

4. Rada podporuje výmenu názorov medzi členskými krajinami, pokiaľ ide o

a) postavenie trvalo udržateľného využívania lesov produkujúcich drevo a súvisiacich vecí v členských krajinách a

b) toky zdrojov a požiadavky v súvislosti s cieľmi, kritériami a usmerneniami stanovenými organizáciou.

5. Rada na požiadanie vyvinie úsilie na zvýšenie technickej kapacity členských krajín, najmä rozvojových členských krajín, na získavanie údajov potrebných v rámci primeranej výmeny informácií vrátane poskytovania zdrojov na odbornú prípravu a zariadenia určené pre členov.

6. Výsledky preskúmania sa stanú súčasťou príslušných správ zo zasadnutia rady.

KAPITOLA IX

RÔZNE

Článok 29

Všeobecné záväzky členov

1. Počas platnosti tejto dohody členovia spolupracujú a vyvíjajú čo najväčšie úsilie s cieľom podporiť dosiahnutie cieľov dohody a predísť krokom, ktoré sú s týmito cieľmi v rozpore.

2. Členovia sa zaväzujú akceptovať a vykonávať rozhodnutia rady podľa ustanovení tejto dohody a zdržia sa vykonávania opatrení, ktoré by mali za následok obmedzenie takých rozhodnutí alebo by s nimi boli v rozpore.

Článok 30

Oslobodenie od záväzkov

1. Ak si to vyžiadajú výnimočné okolnosti alebo naliehavé udalosti, alebo okolnosti spôsobené vyššou mocou, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto dohode, môže rada na základe osobitného hlasovania v súlade s článkom 12 oslobodiť člena od jeho záväzku vyplývajúceho z tejto dohody v prípade, ak člen poskytne rade uspokojivé vysvetlenie dôvodov, v dôsledku ktorých svoj záväzok nemôže splniť.

2. V prípade oslobodenia člena od záväzkov podľa odseku 1 tohto článku rada výslovne stanoví podmienky oslobodenia od záväzkov a obdobie, počas ktorého je člen oslobodený od takého záväzku, a tiež dôvody, na základe ktorých došlo k udeleniu oslobodenia od záväzku.

Článok 31

Sťažnosti a spory

Každý člen môže rade predložiť akúkoľvek sťažnosť, podľa ktorej si niektorý člen neplní svoje záväzky vyplývajúce z dohody. Takisto môže rade predložiť každý spor týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tejto dohody rada prijíma v uvedených prípadoch rozhodnutia na základe konsenzu. Tieto rozhodnutia rady sú konečné a záväzné.

Článok 32

Diferenčné a opravné opatrenia a osobitné opatrenia

1. Spotrebiteľskí členovia, ktorí patria k rozvojovým krajinám a na ktorých záujmy nepriaznivo vplývajú opatrenia prijaté v zmysle tejto dohody, môžu radu požiadať, aby prijala diferenčné a opravné opatrenia. Rada zváži prijatie primeraných opatrení v súlade s oddielom III ods. 3 a 4 rezolúcie 93 zo IV. zasadnutia Konferencie OSN o obchode a rozvoji.

2. Členovia v kategórii najmenej rozvinutých krajín, ako ich definuje OSN, môžu radu požiadať, aby prijala osobitné opatrenia v súlade s oddielom III ods. 4 rezolúcie 93 zo IV. zasadnutia Konferencie OSN o obchode a rozvoji a ods. 56 a 57 Parížskej deklarácie a Akčného programu pre najmenej rozvinuté krajiny na obdobie 90. rokov 20. storočia.

Článok 33

Preskúmanie

Rada môže po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody vykonať hodnotenie jej vykonávania a takisto aj cieľov a finančných mechanizmov v nej obsiahnutých.

Článok 34

Nediskriminácia

Nič, čo je obsahom tejto dohody, neoprávňuje na použitie opatrení na obmedzenie alebo zakázanie medzinárodného obchodu s drevom a produktmi z dreva, najmä v prípade, že sa týkajú dovozu a využitia dreva a produktov z dreva.

KAPITOLA X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 35

Depozitár

Depozitárom tejto dohody je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Článok 36

Podpis, ratifikácia, prijatie a schválenie

1. Táto dohoda je v sídle Organizácie Spojených národov od 3. apríla 2006 až do uplynutia jedného mesiaca po nadobudnutí jej platnosti otvorená na podpis vládami, ktoré sú pozvané na Konferenciu OSN o prerokovaní dohody nadväzujúcej na Medzinárodnú dohodu o tropickom dreve z roku 1994.

2. Každá vláda uvedená v odseku 1 tohto článku môže

a) v čase podpisu tejto dohody vyhlásiť, že svojím podpisom vyjadruje súhlas byť viazaná touto dohodou (konečný podpis), alebo

b) po podpísaní tejto dohody ratifikovať, prijať alebo schváliť dohodu prostredníctvom uloženia nástroja ratifikácie, prijatia alebo schválenia u depozitára.

3. Po podpise a ratifikácii, prijatí alebo schválení, alebo pripojení sa k dohode alebo pri jej predbežnom uplatňovaní Európske spoločenstvo alebo ktorákoľvek iná medzivládna organizácia uvedená v článku 5 ods. 1 uloží u depozitára vyhlásenie vydané zodpovedným orgánom takej organizácie, v ktorom sa uvádza povaha a rozsah jej právomocí vo veciach, ktoré sú predmetom tejto dohody, a depozitárovi oznámi akékoľvek významné zmeny takých právomocí. V prípade, že taká organizácia vyhlási výlučnú právomoc vo všetkých veciach, ktoré sú predmetom tejto dohody, členské štáty takej organizácie nepodnikajú kroky v zmysle článku 36 ods. 2, článku 37 a článku 38 alebo podnikajú kroky v zmysle článku 41, alebo stiahnu oznámenie o predbežnom uplatňovaní v zmysle článku 38.

Článok 37

Pristúpenie k dohode

1. Dohoda je otvorená, pokiaľ ide o pristúpenie vlád k tejto dohode podľa podmienok stanovených radou, pričom tieto podmienky obsahujú lehotu na uloženie nástrojov pristúpenia u depozitára. Rada oznámi podmienky depozitárovi. Rada však môže vládam, ktoré nie sú schopné pristúpiť k dohode v lehote stanovenej v podmienkach pristúpenia, udeliť predĺženie tejto lehoty.

2. Pristúpenie nadobudne účinnosť uložením nástroja pristúpenia u depozitára.

Článok 38

Oznámenie o predbežnom uplatňovaní

Signatárska vláda, ktorá má v úmysle ratifikovať, prijať alebo schváliť túto dohodu, alebo vláda, pre ktorú rada stanovila podmienky pristúpenia, ktorá však zatiaľ nebola schopná uložiť svoj nástroj pristúpenia u depozitára, môže depozitárovi kedykoľvek oznámiť, že túto dohodu uplatňuje predbežne v súlade so svojimi zákonmi a inými právnymi predpismi, a to buď od okamihu, keď dohoda v súlade s článkom 39 nadobudne platnosť, alebo od určitého dátumu v prípade, že dohoda už platnosť nadobudla.

Článok 39

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda nadobúda konečnú platnosť 1. februára 2008 alebo v ktorýkoľvek deň po tomto dátume, ak 12 vlád produkujúcich členov predstavujúcich aspoň 60 % celkového počtu hlasov uvedených v prílohe A k tejto dohode a 10 vlád spotrebiteľských členov uvedených v zozname v prílohe B a predstavujúcich 60 % objemu celosvetového dovozu tropického dreva v referenčnom roku 2005 podpíše túto dohodu s konečnou platnosťou alebo ju ratifikuje, prijme alebo schváli podľa článku 36 ods. 2 alebo článku 37.

2. Ak táto dohoda nenadobudne konečnú platnosť 1. februára 2008, dohoda predbežne nadobudne platnosť k tomuto dňu alebo ku ktorémukoľvek ďalšiemu dňu v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov, ak 10 vlád produkujúcich členov, ktorí majú najmenej 50 % celkového počtu hlasov, tak ako sa uvádza v prílohe A k tejto dohode, a 7 vlád spotrebiteľských členov uvedených v zozname v prílohe B, ktoré predstavujú 50 % objemu celosvetového dovozu tropického dreva v referenčnom roku 2005, podpíše túto dohodu s konečnou platnosťou alebo ju ratifikuje, prijme alebo schváli podľa článku 36 ods. 2, alebo ak podľa článku 38 tejto dohody depozitárovi oznámi predbežné uplatňovanie tejto dohody.

3. Ak nedôjde k splneniu požiadaviek nadobudnutia platnosti podľa odseku 1 alebo odseku 2 tohto článku do 1. septembra 2008, generálny tajomník Organizácie Spojených národov vyzve vlády tých štátov, ktoré túto dohodu podpísali s konečnou platnosťou alebo ktoré ju ratifikovali, prijali alebo schválili podľa článku 36 ods. 2, alebo depozitárovi oznámili predbežné uplatňovanie tejto dohody, aby sa stretli v najbližšom možnom termíne a rozhodli sa, či táto dohoda medzi nimi nadobúda predbežnú, alebo konečnú platnosť vcelku alebo čiastočne. Vlády, ktoré sa medzi sebou rozhodnú pre predbežné uplatňovanie tejto dohody, sa môžu podľa potreby stretnúť s cieľom preskúmať situáciu a rozhodnúť sa, či má táto dohoda medzi nimi nadobudnúť konečnú platnosť.

4. V prípade každej vlády, ktorá neoznámila depozitárovi podľa článku 38, že túto dohodu predbežne uplatňuje, a ktorá uloží svoj nástroj ratifikácie, prijatia, schválenia alebo pristúpenia k tejto dohode až po nadobudnutí jej platnosti, nadobúda táto dohoda platnosť dňom takého uloženia.

5. Výkonný riaditeľ organizácie zvolá zasadnutie rady čo najskôr po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

Článok 40

Zmeny a doplnenia

1. Rada môže na základe osobitného hlasovania v súlade s článkom 12 odporučiť svojim členom zmeny a doplnenia tejto dohody.

2. Rada stanoví dátum, do ktorého členovia musia depozitárovi oznámiť, či zmeny a doplnenia dohody prijímajú.

3. Zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť 90 dní od prijatia oznámenia depozitárom o ich akceptovaní od členov predstavujúcich najmenej dve tretiny produkujúcich členov, ktorí majú najmenej 75 % hlasov produkujúcich členov, a od členov predstavujúcich najmenej dve tretiny spotrebiteľských členov, ktorí majú najmenej 75 % hlasov spotrebiteľských členov.

4. Člen môže oznámiť depozitárovi svoje prijatie zmien a doplnení aj po tom, čo depozitár oznámi rade, že došlo k splneniu požiadaviek nadobudnutia platnosti zmien a doplnení bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 tohto článku týkajúceho sa dátumu stanoveného radou, a to pod podmienkou, že k takému oznámeniu dôjde pred nadobudnutím platnosti zmien a doplnení.

5. Člen, ktorý neoznámi svoje prijatie zmien a doplnení do dátumu, keď také zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť, prestáva byť od tohto dátumu stranou tejto dohody okrem prípadu, keď taký člen uspokojivo vysvetlí rade, že prijatie zmien a doplnení nemohol uskutočniť včas z dôvodu ťažkostí s ukončením svojich ústavných alebo inštitucionálnych postupov, a rada sa v prípade tohto člena rozhodne predĺžiť lehotu na prijatie daných zmien a doplnení. Taký člen nie je týmito zmenami a doplneniami viazaný dovtedy, kým neoznámi ich prijatie.

6. Ak nedôjde k splneniu požiadaviek potrebných na to, aby zmeny a doplnenia nadobudli platnosť v lehote stanovenej radou v súlade s odsekom 2 tohto článku, tieto zmeny a doplnenia sa považujú za bezpredmetné.

Článok 41

Odstúpenie

1. Po nadobudnutí platnosti tejto dohody môže každý člen od tejto dohody kedykoľvek odstúpiť na základe písomného oznámenia o odstúpení, ktoré doručí depozitárovi. Tento člen zároveň informuje radu o krokoch, ktoré podnikol.

2. Odstúpenie nadobudne účinnosť 90 dní od prijatia oznámenia depozitárom.

3. Finančné záväzky voči organizácii, ktoré členovi vznikli v zmysle tejto dohody, sa nekončia odstúpením od dohody.

Článok 42

Vylúčenie

Ak rada rozhodne, že niektorý z členov porušil svoje záväzky vyplývajúce z tejto dohody, a ak rada ďalej rozhodne, že také porušenie výrazne narušuje uplatňovanie tejto dohody, môže na základe osobitného hlasovania v súlade s článkom 12 vylúčiť tohto člena z účasti na tejto dohode. Rada o tejto skutočnosti okamžite upovedomí depozitára. Po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu takého rozhodnutia rady tento člen prestáva byť stranou dohody.

Článok 43

Vyrovnanie účtov s odstupujúcimi alebo vylúčenými členmi alebo členmi, ktorí neprijali určitú zmenu a doplnenie

1. Rada rozhodne o vyrovnaní účtov s členom, ktorý prestáva byť stranou tejto dohody vzhľadom na

a) neprijatie zmien a doplnení dohody podľa článku 40;

b) odstúpenie od tejto dohody podľa článku 41 alebo

c) vylúčenie z účasti na tejto dohode podľa článku 42.

2. Rada si ponechá všetky stanovené sumy a príspevky, ktoré člen, ktorý prestáva byť stranou tejto dohody, poukázal na finančné účty zriadené podľa článku 18.

3. Člen, ktorý prestal byť stranou tejto dohody, nemá žiadny nárok na podiel z výnosov z likvidácie organizácie alebo na jej iné aktíva. Taký člen nie je po ukončení tejto dohody zodpovedný ani za zaplatenie akejkoľvek časti deficitu organizácie, ak sa nejaký vyskytne.

Článok 44

Dĺžka platnosti dohody, jej predĺženie a ukončenie

1. Ak rada na základe osobitného hlasovania v súlade s článkom 12 nerozhodne o predĺžení, prerokovaní alebo ukončení platnosti tejto dohody v súlade s ustanoveniami tohto článku, zostáva táto dohoda v platnosti desať rokov od jej nadobudnutia platnosti.

2. Rada môže na základe osobitného hlasovania v súlade s článkom 12 rozhodnúť o predĺžení platnosti tejto dohody na dve obdobia; počiatočné obdobie v trvaní piatich rokov a dodatočné obdobie v trvaní troch rokov.

3. Ak sa pred uplynutím desaťročného obdobia uvedeného v odseku 1 tohto článku alebo prípadne pred uplynutím predĺženého obdobia uvedeného v odseku 2 tohto článku dojedná nová dohoda, ktorá má túto dohodu nahradiť, ktorá však zatiaľ nenadobudla ani predbežnú, ani konečnú platnosť, rada môže na základe osobitného hlasovania v súlade s článkom 12 rozhodnúť o predĺžení tejto dohody dovtedy, kým nová dohoda nenadobudne predbežnú alebo konečnú platnosť.

4. Ak sa dojedná nová dohoda, ktorá nadobudne platnosť počas platnosti ktoréhokoľvek obdobia predĺženia tejto dohody podľa odseku 2 alebo odseku 3 tohto článku, prestane táto dohoda ako predĺžená platiť od nadobudnutia platnosti novej dohody.

5. Rada môže kedykoľvek na základe osobitného hlasovania v súlade s článkom 12 rozhodnúť o ukončení tejto dohody s účinnosťou odo dňa, ktorý rada určí.

6. Bez ohľadu na ukončenie tejto dohody rada naďalej, nie však dlhšie ako 18 mesiacov, pokračuje vo svojej činnosti s cieľom vykonať likvidáciu organizácie vrátane vyrovnania účtov a počas tohto obdobia bude mať na základe príslušných rozhodnutí, ktoré sa musia prijať na základe osobitného hlasovania v súlade s článkom 12, také právomoci a funkcie, aké sú na tento účel nevyhnutné.

7. Rada oznamuje depozitárovi všetky svoje rozhodnutia prijaté na základe tohto článku.

Článok 45

Výhrady

K ustanoveniam tejto dohody nemožno vzniesť výhrady.

Článok 46

Doplňujúce a prechodné ustanovenia

1. Táto dohoda nadväzuje na Medzinárodnú dohodu o tropickom dreve z roku 1994.

2. Všetky akty organizácie alebo jej orgánov alebo akty v jej či ich mene podľa Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 1983 a/alebo Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 1994, ktoré sú účinné ku dňu vstupu tejto dohody do platnosti a ktorých podmienky neustanovujú skončenie účinnosti týmto dňom, zostávajú účinné dovtedy, kým nedôjde k ich zmene v zmysle ustanovení tejto dohody.

V Ženeve 27. januára 2006. Znenia dohody v anglickom, arabskom, čínskom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku sú rovnako autentické.

PRÍLOHA A

Zoznam vlád zúčastňujúcich sa na konferencii OSN o dohode nadväzujúcej na Medzinárodnú dohodu o tropickom dreve z roku 1994, ktoré patria k možným produkujúcim členom, ako sa uvádza v článku 2 (Vymedzenie pojmov), a smerodajné pridelenie hlasov podľa článku 10
(Rozdelenie hlasov)

ČlenoviaHlasy
spolu
AFRIKA
Angola
Benin
Gabon (*)
Ghana (*)
Kamerun (*)
Kongo (*)
Konžská demokratická republika(*)
Libéria(*)
Madagaskar
Nigéria (*)
Pobrežie slonoviny (*)
Rwanda
Stredoafrická republika (*)
Togo (*)
249
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
17
ÁZIA A TICHOMORIE
Fidži (*)
Filipíny (*)
India (*)
Indonézia (*)
Kambodža (*)
Malajzia (*)
Mjanmarsko (*)
Papua-Nová Guinea (*)
Thajsko (*)
Vanuatu (*)
389
14
14
22
131
15
105
33
25
16
14
LATINSKÁ AMERIKA A KARIBSKÁ OBLASŤ
Barbados
Bolívia (*)
Brazília (*)
Dominikánska republika
Ekvádor (*)
Guatemala(*)
Guyana (*)
Haiti
Honduras (*)
Kolumbia (*)
Kostarika
Mexiko (*)
362
7
19
157
7
11
8
12
7
8
19
7
15
Nikaragua
Panama (*)
Paraguaj
Peru (*)
Surinam (*)
Trinidad a Tobago(*)
Venezuela(*)
8
8
10
24
10
7
18
Spolu1 000
 (*) Zmluvná strana Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 1994.

PRÍLOHA B

Zoznam vlád zúčastňujúcich sa na konferencii OSN o dohode nadväzujúcej na Medzinárodnú dohodu o tropickom dreve z roku 1994, ktoré patria k možným spotrebiteľským členom, ako sa uvádza v článku 2
(Vymedzenie pojmov)

Albánsko

Alžírsko

Austrália (*)

Kanada (*)

Čína (*)

Egypt (*)

Európske spoločenstvo (*)

Rakúsko (*)

Belgicko (*)

Česká republika

Estónsko

Fínsko (*)

Francúzsko (*)

Nemecko (*)

Grécko (*)

Írsko (*)

Taliansko (*)

Litva

Luxembursko (*)

Holandsko (*)

Poľsko

Portugalsko (*)

Slovensko

Španielsko (*)

Švédsko (*)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (*)

Iránska islamská republika

Irak

Japonsko (*)

Lesotho

Líbyjská arabská džamahírija

Maroko

Nepál (*)

Nový Zéland (*)

Nórsko (*)

Kórejská republika (*)

Švajčiarsko (*)

Spojené štáty americké (*)

Vyhlásenie Európskeho spoločenstva v súlade s článkom 36 ods. 3 dohody

V súlade s článkom 36 ods. 3 Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 2006 sa v tomto vyhlásení uvádzajú právomoci, ktoré členské štáty odovzdali Európskemu spoločenstvu, týkajúce sa oblastí, na ktoré sa vzťahuje dohoda.

Európske spoločenstvo vyhlasuje, že v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva

– má Európske spoločenstvo, pokiaľ ide o otázky obchodu obsiahnuté v dohode, výhradné právomoci v rámci spoločnej obchodnej politiky a

– delí sa o právomoci v oblasti environmentálnych otázok a rozvojovej spolupráce so svojimi členskými štátmi.

Rozsah a výkon právomocí Európskeho spoločenstva sa prirodzene stále vyvíja a Európske spoločenstvo v prípade potreby zmení alebo doplní súčasné vyhlásenie v súlade s článkom 36 ods. 3 dohody.

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

(*) Zmluvná strana Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 1994.