Zákon č. 72/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 20/2012
Platnosť od 24.02.2012
Účinnosť od 01.04.2012

OBSAH

72

ZÁKON

z 8. februára 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 24 ods. 1 sa slová „[§ 29 ods. 1 písm. f) a g)]“ nahrádzajú slovami „[§ 29 ods. 1 písm. f)]“ .

2. V § 24 ods. 3 písmeno d) znie:

d) voľný pohyb psa19) vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie; to sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov19a) a poľovníckych psov pri výcviku a výkone poľovníctva,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 19a znejú:

19) § 2 písm. c) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

19a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 24 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená e) až k).

4. V § 24 odsek 6 znie:

(6) Ak dôjde k usmrteniu psa v poľovnom revíri, jeho vlastník môže požadovať náhradu len vtedy, ak k jeho usmrteniu nedošlo za podmienok uvedených v § 29 ods. 1 písm. f).“.

5. V § 24 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Ak dôjde k usmrteniu zveri alebo spôsobeniu škody na zveri psom, jeho držiteľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť užívateľovi poľovného revíru a nahradiť mu vzniknutú škodu.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

6. V § 29 ods. 1 písmeno f) znie:

f) usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa19) vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby;23a) to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa, ktorý má nasadený obojok alebo prsný postroj, pričom tieto musia byť vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

23a) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.