Oznámenie č. 67/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Čiastka 19/2012
Platnosť od 23.02.2012
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2012 okrem čl. I bodov 7, 8 a 10 až 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

OBSAH

67

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 20. februára 2012 č. MF/010211/2012-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrenie upravuje organizačnú a ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v nadväznosti na schválenie nových právnych predpisov a sú v ňom premietnuté aj ďalšie zmeny technického a vecného charakteru, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2012 okrem čl. I bodov 7, 8 a 10 až 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. februára 2012 č. MF/10211/2012-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.), opatrenia z 23. apríla 2008 č. MF/009212/2008-421 (oznámenie č. 177/2008 Z. z.), opatrenia z 20. mája 2010 č. MF/011928/2010-421 (oznámenie č. 264/2010 Z. z.), opatrenia z 18. augusta 2010 č. MF/021218/2010-421 (oznámenie č. 376/2010 Z. z.) a opatrenia z 29. októbra 2010 č. MF/025825/2010-421 (oznámenie č. 414/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

2. V prílohe druhej časti písmene A. sa za kód 33 vkladá kód 34, ktorý znie:

„34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví“.

3. V prílohe tretej časti písmene A. kategória 190 znie:

„190 Iné dane

191 Daň z emisných kvót

192 Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií

193 Odplata za postúpenú pohľadávku na poistnom a daňovú pohľadávku

194 Ďalšie iné dane“.

4. V prílohe tretej časti písmene A. názov podpoložky 223002 znie:

„Za materské školy a školské zariadenia“.

5. V prílohe tretej časti písmene A. sa položka 239 dopĺňa podpoložkou 239002, ktorá znie:

„239002 Z vratiek“.

6. V prílohe tretej časti písmene A. názov podpoložky 292017 znie:

„Z vratiek“.

7. V prílohe tretej časti písmene A. názov podpoložky 312001 znie:

„Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy“.

8. V prílohe tretej časti písmene A. sa položka 312 dopĺňa podpoložkou 312012, ktorá znie:

„312012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy“.

9. V prílohe tretej časti písmene B. položke 637 sa za podpoložku 637036 vkladá podpoložka 637037, ktorá znie:

„637037 Vratky“.

10. V prílohe tretej časti písmene B. názov podpoložky 641009 znie:

„Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy“.

11. V prílohe tretej časti písmene B. názov podpoložky 641010 znie:

„Vyššiemu územnému celku okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy“.

12. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 641 dopĺňa podpoložkami 641013 a 641014, ktoré znejú:

„641013 Obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

641014 Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy“.

13. V prílohe tretej časti písmene B. názov položky 718 znie:

„Rekonštrukcia a modernizácia“.

14. V prílohe tretej časti písmene B. položke 719 sa za podpoložku 719013 vkladá podpoložka 719014, ktorá znie:

„719014 Vratky“.

15. V prílohe tretej časti písmene C. kategória 430 znie:

„430  Z predaja majetkových účastí

431  Právnickej osoby

432  Právnickej osoby so zahraničnou účasťou“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2012, okrem čl. I bodov 7, 8 a 10 až 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Mikloš

podpredseda vlády a minister financií